รายงาน การใช้ Praise Stamp เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง          รายงาน การใช้ Praise Stamp เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้ศึกษา    มลิวรรณ ชูคดี
ปีที่ศึกษา       2561

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษของผู้เรียนก่อนใช้ Praise Stampเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ
ภาคเรียน 1 กับการใช้ Praise Stamp เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษ
ภาคเรียนที่2 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ Praise Stamp เพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ที่ขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนแม่แจ่ม
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561
จ านวน 156 คน กลุ่ม ตัวอย่างในการศึกษา ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ที่ขาดแรงจูงใจ
ในการเรียนวิชา ภาษาอังกฤษ จ านวน 56 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ค รั้ ง นี้ ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย คู่ มื อ ก า ร ใ ช้Praise
Stamp จ านวน 1 เล่มและสมุด สะสมPraise Stamp คน จ านวน 1 เล่ม ผลการศึกษาสรุปได้
ดังนี้ 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนใช้ Praise Stamp เพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษในภาคเรียนที่1 กับการใช้ Praise Stamp เพื่อสร้างแรงจูงใจ
ใน การเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษในภาคเรียนที่ 2 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ภาคเรียนที่ 2 สูงกว่าภาคเรียนที่ 1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 3. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้Praise Stamp เพื่อสร้าง แรงจูงใจในการเรียนรู้วิชา
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมากที่สุด

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนก่อนใช้Praise Stamp เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานใน
ภาคเรียนที่ 1 กับหลังใช้ Praise Stamp เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษ
ในภาคเรียนที่ 2 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ Praise Stamp เพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่แจ่ม สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 156 คน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 ที่ขาดแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 56 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย คู่มือการใช้Praise
Stamp จ านวน 1 เล่มและสมุดสะสมPraise Stamp คน จ านวน 1 เล่ม

ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนใช้ Praise Stamp เพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษในภาคเรียนที่1 กับหลังใช้Praise Stamp เพื่อสร้างแรงจูงใจใน
การเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษในภาคเรียนที่ 2 พบว่านักเรียนสามารถทำคะแนนในภาคเรียนที่ 2
สูงภาคเรียนที่ 1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้Praise Stamp เพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมากที่สุด

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ ผู้เรียนก่อน
ใช้Praise Stamp เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานใน ภาคเรียน
ที่ 1 กับการใช้ Praise Stamp เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ในภาค
เรียนที่2 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ Praise Stamp เพื่อ
สร้าง แรงจูงใจในการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
ได้แก่ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ที่ขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียน
แม่แจ่ม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จังหวัดเชียงใหม่ ปี
การศึกษา 2561 จำนวน 156 คน กลุ่ม ตัวอย่างในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่3 ที่ขาดแรงจูงใจในการเรียนวิชา ภาษาอังกฤษ จ านวน 56 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย คู่มือการใช้Praise
Stamp จ านวน 1 เล่มและสมุด สะสมPraise Stamp คน จ านวน 1 เล่ม ผลการศึกษาสรุปได้
ดังนี้ 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนใช้ Praise Stamp เพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษในภาคเรียนที่1 กับการใช้ Praise Stamp เพื่อสร้างแรงจูงใจ
ใน การเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษในภาคเรียนที่2 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ภาคเรียนที่2 สูงกว่าภาคเรียนที่ 1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 3. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้Praise Stamp เพื่อสร้าง แรงจูงใจในการเรียนรู้วิชา
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมากที่สุด

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ตี(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) ประจำปีการศึกษา 2565

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @