รายงานผลการจัดประสบการณ์แบบโครงการ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กระดับปฐมวัย (อายุ 3 – 4 ปี) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

KRUPUNMAI SHARE

เรื่อง              รายงานผลการจัดประสบการณ์แบบโครงการ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ของเด็กระดับปฐมวัย (อายุ 3 – 4 ปี) ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2561

ผู้ศึกษา            นางบุษยพรรณ  แนวขี้เหล็ก

ปีที่ศึกษา         2561

 

                                                 บทคัดย่อ

 

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ เพื่อพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กระดับปฐมวัย (อายุ 3 – 4 ปี) ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กระดับปฐมวัย (อายุ 3 – 4 ปี) และเพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กระดับปฐมวัย (อายุ 3 – 4 ปี) โดยการจัดประสบการณ์แบบโครงการ ระหว่างก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เด็กนักเรียน ชาย – หญิง ที่มีอายุระหว่าง 3 – 4 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุง สังกัดเทศบาลตำบลหนองกุง อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 1 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 12 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ในการศึกษาในครั้งนี้ทำการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ทำการศึกษาเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละประมาณ 20 120 นาที ในช่วงเวลา  9.20 น. 11.20 น. กลุ่มศึกษาได้รับการศึกษาทั้งสิ้น 29 ครั้ง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ 1) แผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กระดับปฐมวัย (อายุ 3 – 4 ปี) จำนวน 29 แผน ได้แก่ แผนการจัดประสบการณ์โครงการเรารักษ์น้ำ และแผนการจัดประสบการณ์เรารักอากาศ 2) แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กระดับปฐมวัย (อายุ 3 – 4 ปี) จำนวน 16 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.47 – 0.87 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.966 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าดัชนีประสิทธิผล และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t – test (Dependent Samples)

ผลการศึกษาพบว่า

  1. ประสิทธิภาพของแผนประสบการณ์แบบโครงการเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ของเด็กระดับปฐมวัย (อายุ 3 – 4 ปี) มีประสิทธิภาพ 03/88.72 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
  2.  ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กระดับปฐมวัย (อายุ 3 – 4 ปี) มีค่าเท่ากับ 7727 หรือคิดเป็นร้อยละ 77.27
  3. เด็กระดับปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ ด้วยแผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กระดับปฐมวัย (อายุ 3 – 4 ปี) มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนจัดประสบการณ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01
Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ตี(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) ประจำปีการศึกษา 2565

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @