รายงานผลการจัดประสบการณ์แบบโครงการเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กระดับปฐมวัย (อายุ 3 – 4 ปี)

KRUPUNMAI SHARE

เรื่อง               รายงานผลการจัดประสบการณ์แบบโครงการเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์ ของเด็กระดับปฐมวัย  (อายุ 3 – 4 ปี)

ปีที่ศึกษา        2561

ผู้ศึกษา           นางวราพร  เหล่าคำภา

 

                                 บทคัดย่อ

 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์      แบบโครงการเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กระดับปฐมวัย (อายุ 3 – 4 ปี) ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กระดับปฐมวัย (อายุ 3 – 4 ปี)  3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กระดับปฐมวัย (อายุ 3 – 4 ปี) ระหว่างก่อนและหลังการจัดประสบการณ์แบบโครงการ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เด็กระดับปฐมวัยชาย – หญิง ที่มีอายุระหว่าง 3 – 4 ปี ที่กำลังศึกษาใน          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาบ้านผักแว่น สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 1 ห้อง จำนวน 11 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้  ได้แก่  1) แผนการจัดประสบการณ์ แบบโครงการเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กระดับปฐมวัย (อายุ 3 – 4 ปี) จำนวน 29 แผน 2 โครงการ คือ โครงการผลไม้อร่อย และโครงการ เงิน เงิน เงิน 2) แบบประเมินการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ (อายุ 3 – 4 ปี)  สถิติที่ใช้ ได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานด้วย t-test (Independent Samples)

ผลการศึกษาพบว่า

  1. การจัดประสบการณ์แบบโครงการเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กระดับปฐมวัย (อายุ 3 – 4 ปี) มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.42/86.36 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้
  2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กระดับปฐมวัย (อายุ 3 – 4 ปี) มีค่าเท่ากับ 0.7029
  3. ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เด็กระดับปฐมวัย (อายุ 3 – 4 ปี) มีผลการพัฒนาหลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @