รายงานผลการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการสาธิตควบคู่การฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านม้างอน

KRUPUNMAI SHARE

                                                   บทคัดย่อ

ชื่อผลงาน         รายงานผลการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการสาธิตควบคู่การฝึกปฏิบัติ
                     เพื่อพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
                   โรงเรียนบ้านม้างอน

ชื่อผู้นำเสนอ     นางสิรินดา  เกิดศิริ

กลุ่มสาระการเรียนรู้         การศึกษาปฐมวัย

ปีการศึกษา                      2562

รายงานผลการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการสาธิตควบคู่การฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านม้างอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ วัตถุประสงค์ (1) เพื่อหาประสิทธิภาพของกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการสาธิตควบคู่การฝึกปฏิบัติของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านม้างอน ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการของกล้ามเนื้อเล็กก่อนและหลังการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการสาธิตควบคู่การฝึกปฏิบัติของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านม้างอน และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2  โรงเรียนบ้าน     ม้างอน ที่มีต่อการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการสาธิตควบคู่การฝึกปฏิบัติ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ (1) แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการสาธิตควบคู่การฝึกปฏิบัติของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 24 แผน (2) คู่มือการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการสาธิตควบคู่การฝึกปฏิบัติ ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 24 กิจกรรม (3) แบบประเมินวัดความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ซึ่งเป็นแบบประเมินแบบปฏิบัติ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านการทำงานประสานสัมพันธ์กันระหว่างมือกับตา ด้านการทำงานด้วยกล้ามเนื้อเล็ก ด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็กช่วยเหลือตนเอง ด้านการควบคุมกล้ามเนื้อเล็กผ่านอุปกรณ์การเขียน จำนวน 20 ข้อ และ(4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการสาธิตควบคู่การฝึกปฏิบัติจำนวน 5 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ค่าร้อยละ ( % )  ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

 

สรุปผลการทดลอง

  1. กิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการสาธิตควบคู่การฝึกปฏิบัติของนักเรียนชั้นอนุบาล ปีที่ 2 โรงเรียนบ้านม้างอน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
  2.   นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านม้างอน ที่ได้รับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการสาธิตควบคู่การฝึกปฏิบัติมีพัฒนาการกล้ามเนื้อเล็กหลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรม
  3. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านม้างอน มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการสาธิตควบคู่การฝึกปฏิบัติอยู่ในระดับมาก

แผนการจัดกิจรรมสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการสาธิตควบคู่การฝึกปฏิบัติ

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ตี(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) ประจำปีการศึกษา 2565

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @