การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมคิด เรื่อง คุณธรรมนำชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง             การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมคิด เรื่อง คุณธรรมนำชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้วิจัย                 วราภรณ์  ย้อนโคกสูง

ตำแหน่ง            ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หน่วยงาน         โรงเรียน ประทาย  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ปีการศึกษา      2562

 

                                                  บทคัดย่อ

 

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมคิด เรื่อง คุณธรรมนำชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  มีความมุ่งหมายในการวิจัยในครั้งนี้เพื่อ 1)  หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมคิด เรื่อง คุณธรรมนำชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์  80/80  2) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมคิด เรื่อง คุณธรรมนำชีวิตกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมคิด เรื่อง คุณธรรมนำชีวิตกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และ  4)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมคิด เรื่อง คุณธรรมนำชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/1 โรงเรียนประทาย ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2562  จำนวน  43  คน  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม ( Cluster Random Sampling) มีหน่วยการสุ่มเป็นห้องเรียน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี  4  ชนิด  ได้แก่  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมคิด เรื่อง คุณธรรมนำชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ประกอบด้วยเอกสารจำนวน  12  เล่ม  มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิด  4  ตัวเลือก  1 ฉบับ  จำนวน  40  ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่  0.27  ถึง 0.79  และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.89 และแบบสอบถามความพึงพอใจ ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมิติฐานด้วยค่า t-test

ผลการวิจัยปรากฏ  ดังนี้

  1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมคิด เรื่อง คุณธรรมนำชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  85.13/85.41
  2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้              แบบกลุ่มร่วมคิด เรื่อง คุณธรรมนำชีวิตกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  มีค่าเท่ากับ  0.7143  แสดงว่านักเรียนมีคะแนน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ  71.43
  3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมคิด      เรื่อง คุณธรรมนำชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01
  4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมคิด เรื่อง คุณธรรมนำชีวิตกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.61

สรุปว่า การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมคิด เรื่อง คุณธรรมนำชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถนำไปใช้พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และทำให้นักเรียนมี ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมคิดในระดับมากที่สุด

 

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @