การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ RANE เพื่อส่งเสริมความสามารถ ด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

KRUPUNMAI SHARE

ผลงานทางวิชาการ  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ RANE เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผู้วิจัย                           นางสาวอรพินท์   พานทอง

ปีที่เผยแพร่                2563

                                                                     บทคัดย่อ

 

                     การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา  มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (2) เพื่อพัฒนาและประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ RANE     เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ RANE เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน     คิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ และ (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อรูปแบบการจัด   การเรียนรู้แบบ RANE เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 8 คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 5 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 แบ่งเป็น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 จำนวน 28 คน เป็นกลุ่มทดลอง โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ RANE เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียน     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 จำนวน 30 คน เป็นกลุ่มควบคุม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ปัญหาและความต้องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้    เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ แผนการจัดการเรียนรู้แบบ RANE เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test ซึ่งกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 

ผลการศึกษาพบว่า 

  1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความต้องการนวัตกรรมรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านคิดวิเคราะห์
  2. การประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ RANE เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน  คิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
  3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ RANE เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านคิดวิเคราะห์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ RANE เพื่อส่งเสริมความสามารถ ด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
  4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ RANE เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ RANE อยู่ในระดับมาก

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @