การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดคำ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es)

KRUPUNMAI SHARE

ผลงานทางวิชาการ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดคำ
ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es)

ผู้วิจัย              นางสาวอรพินท์   พานทอง

ปีที่เผยแพร่   2562

                                                                        บทคัดย่อ

 

                    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es)  เทียบกับเกณฑ์เป้าหมายของโรงเรียน ที่กำหนดไว้ ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และมีจำนวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es)   การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบไม่เข้าขั้นการทดลอง (Pre-Experimental Research) รูปแบบการวิจัยเป็นแบบกลุ่มเดียวหรือรายกรณี (One – Shot Case Study) กลุ่มเป้าหมายเป็น นักเรียนชั้นประถมศึกษา  ปีที่ 3/5 จำนวน 30 คน โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล สังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง         ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย 1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัด       การเรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบ          การสอนแบบสืบเสาะ 5 ขั้น (5Es) ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น จำนวน 12 แผน ใช้เวลาสอนทั้งสิ้น 13 ชั่วโมง และ  2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบมี 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง 0.24 – 0.79 ค่าอำนาจจำแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.25 – 0.87 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.84 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดคำ โดยใช้รูปแบบ   การสอนแบบสืบเสาะ 5 ขั้น (5s) เป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ จำนวน 32 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า

  1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ร้อยละ70    ขึ้นไปของคะแนนเต็ม จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33 ของนักเรียนทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนดไว้ 
  2. ความพึงพอใจของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดคำ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะ 5 ขั้น (5Es) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมเท่ากับ 4.80 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.36 แปลความหมายของค่าเฉลี่ยได้ว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @