รายงานผลของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์แบบเพื่อนช่วยเพื่อน  โดยเน้นเทคนิค KWDL เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหา และการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง        รายงานผลของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์แบบเพื่อนช่วยเพื่อน
โดยเน้นเทคนิค KWDL เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหา
และการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้รายงาน        นางสาวจินดาภรณ์  ช่วยสุข ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หน่วยงาน        โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54  จังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน|
กระทรวงศึกษาธิการ

ภาคเรียนที่       2

ปีการศึกษา      2562

                                                        บทคัดย่อ

 

            รายงานผลของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์แบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยเน้นเทคนิค KWDL เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การศึกษาครั้งนี้ มีความวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาและการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังเรียน ด้วยชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์แบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยเน้นเทคนิค KWDL เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาและการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์แบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยเน้นเทคนิค KWDL เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว กับเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไปดำเนินการโดยใช้แบบแผนการศึกษาค้นคว้าแบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาโดย การสุ่มแบบกลุ่ม ( Cluster Random Sampling ) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์แบบเทคนิค KWDL เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นจำนวน 15 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์แบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยเน้นเทคนิค KWDL เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น จำนวน 15 แผน แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาและการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์แบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยเน้นเทคนิค KWDL  แบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งเป็นข้อสอบแบบอัตนัย จำนวน 5 ข้อ  ซึ่งมีแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ค่าความง่ายตั้งแต่ 0.40 – 0.55  ค่าอำนาจจำแนก ตั้งแต่ 0.71 – 0.81 และได้ค่าความเชื่อมั่น 0.89 และวัดความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ได้ค่าความง่าย ตั้งแต่ 0.33 – 0.54  ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.54 – 0.71 และได้ค่าความเชื่อมั่น 0.80 และคู่มือการใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์แบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยเน้นเทคนิค KWDL เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และการทดสอบค่าที

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

  1. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภายหลังจากที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์แบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยเน้นเทคนิค KWDL เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  2. ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภายหลังจากที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์แบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยเน้นเทคนิค KWDL เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  3. 3. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภายหลังจากที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์แบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยเน้นเทคนิค KWDL เรื่อง  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  4. 4. ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภายหลังจากที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์แบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยเน้นเทคนิค KWDL เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ตี(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) ประจำปีการศึกษา 2565

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @