การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขโดยใช้กิจกรรมเกมการเรียนรู้ (Games Based Learning) ในศตวรรษที่ 21

KRUPUNMAI SHARE

การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขโดยใช้กิจกรรมเกมการเรียนรู้

(Games Based Learning) ในศตวรรษที่ 21

Developing Numerical Analysis Skills using Games Based Learning in the 21st Century

*จรรยา  โท๊ะนาบุตร

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง

__________________________________

 

บทคัดย่อ

                                  ในปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเป็นเรื่องที่กำลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง โดยใช้การเรียนรู้ผ่านเกม (Games Based Learning) ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมทางการศึกษา ที่นำเอาความสนุกสนานของเกม และเนื้อหาบทเรียน วิชาต่างๆ มาผสมผสาน และ ออกแบบให้อยู่ในรูปแบบใหม่ เข้าด้วยกัน ทำให้ผู้เรียน ได้รับทั้งความรู้และความเพลิดเพลินไปพร้อมๆ กัน และเพื่อช่วยพัฒนา ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข ทำให้ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติให้เท่าทันปัจจุบันและอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่21ซึ่งการเรียนรู้ด้วยเกม และทักษะในศตวรรษที่21 ได้รับความสนใจอย่างมาก จากนักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานการศึกษาจำนวนมากสนับสนุนผลบวกของเกมต่อการเรียนรู้นักวิจัยจำนวนมากมุ่งมั่น ที่จะพัฒนาเกมการศึกษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนา ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่21ช่วงของประเภทเกมและองค์ประกอบการออกแบบเกมรวมถึงทฤษฎีการเรียนรู้ที่ใช้ในการศึกษาเหล่านี้ถูกกล่าวถึงพร้อมด้วยตัวชี้วัดมาตรการและผลลัพธ์สำหรับผลกระทบต่อทักษะศตวรรษที่21ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าวิธีการเรียนรู้แบบเกมมีประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกในการพัฒนาทักษะของศตวรรษที่ 21 ได้เป็นอย่างดี

คำสำคัญ : เกมการเรียนรู้ , ศตวรรษที่ 21, ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข

 

Abstract

                   At present, the application of technology in teaching and learning is a subject that is gaining widespread attention. By using game based learning, which is considered an educational innovation That brings the fun of the game And lesson content in various subjects to combine and design to be in a new format together Allowing the learners to receive both knowledge and enjoyment at the same time And to help develop numerical analytical skills Make the students have the ability to analyze numerically. The ability to apply mathematical and statistical techniques to keep up with the present and future that has changed dramatically in the last century 21, which learning with games and skills in the 21st century has received a lot of attention from many researchers and educators supporting the positive effects of games on learning. Many researchers are striving to develop educational games to promote the development of learners’ skills in the 21st century. A range of game types and game design elements, including the learning theories used in these studies, are discussed, along with indicators, measures, and outcomes for impact on 21st century skills. Learning the game is effective in facilitating the development of 21st century skills.

Key words: Games Based Learning, 21st Century, Numerical Analysis Skills

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มที่นี่

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

ผลการใช้แอปพลิเคชัน In-House พัฒนาความสามารถด้านการเรียนรู้คำศัพท์ ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @