รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

KRUPUNMAI SHARE

                                                       บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง                  รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชื่อผู้ศึกษา            นางปิยะภรณ์  นวลเจริญ  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

ชื่อสถานที่ศึกษา โรงเรียนนิคมสงเคราะห์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

ปีที่ศึกษา               2561

 

                            การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และการเขียนสะกดคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และการเขียนสะกดคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์  3) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และการเขียนสะกดคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์  จังหวัดระนอง  จำนวน 36 คน ซึ่งได้โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ 1) แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แบบปรนัย  4 ตัวเลือก  จำนวน  40 ข้อ  และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และการเขียนสะกดคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แล้วนำผลมาวิเคราะห์ข้อมูลหาประสิทธิภาพของกระบวนการ  ประสิทธิภาพของผลลัพธ์  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบค่าที่ t-teast (dependent)  ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

  1. แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และการเขียนสะกดคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.88/82.64 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์กำหนดไว้ 80/80 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และการเขียนสะกดคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ข้อที่ 2
  3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และการเขียนสะกดคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.13  แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 
Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @