รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุดศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน 

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง        รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุดศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน 

ผู้รายงาน    นางสาวณฐกร แจ่มศรี    ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองทุ่งสง

ปีที่ทำการศึกษา    ปีการศึกษา 2561

 

                                               บทคัดย่อ

 

การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน  ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน ชุด ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับประชากรในการศึกษา เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 89 คน และกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 ห้อง คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 29 คน โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ เอกสารประกอบการเรียน ชุดศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา 6 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน จำนวน 6 เล่ม คือ 1) รอบรู้ศาสนาสากล 2) ประวัติและความสำคัญทางพระพุทธศาสนา 3) ชื่นชมชาวพุทธ 4) หลักธรรมนำชีวิต 5) วันสำคัญและศาสนพิธี และ 6) น้อมนำมาปฏิบัติ  ทั้งนี้ในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ส่วนหลังใช้เอกสารประกอบการเรียนต่อผู้เรียนโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจที่ผู้ศึกษาจัดทำขึ้น สำหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (X) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่า t (t-test)

ผลการศึกษา พบว่า 1) ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุดศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน เท่ากับ 84.02/92.30  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x= 4.75, S.D. = 0.56)

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

15 มี.ค.นี้ คุรุสภาเริ่มใช้ข้อบังคับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหม่

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @