แบบฝึกทักษะ เรื่อง โวหารภาพพจน์ในวรรณคดีและวรรณกรรม วิชาภาษาไทย สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนกระทุ่มแบน ‘วิเศษสมุทคุณ

KRUPUNMAI SHARE

เอกสารการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
แบบฝึกทักษะ เรื่อง โวหารภาพพจน์ในวรรณคดีและวรรณกรรม วิชาภาษาไทย สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนกระทุ่มแบน ‘วิเศษสมุทคุณ

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @