การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

KRUPUNMAI SHARE

การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
Project-based learning management for improve student academic achievement

 อาจารย์เสาวลักษณ์   กันจินะ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง

                                                             บทคัดย่อ

การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเป็นวิธีการสอนที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการสร้าง หรือพัฒนางานได้ตามที่ผู้เรียนสนใจ ทำให้เกิดกระบวนการคิด และการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองมากขึ้น โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อพัฒนางานที่สมาชิกในทีมมีความสนใจเหมือนกัน การเรียนรู้แบบนี้มีลักษณะการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม จึงทำให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในการทำงานเป็นทีม โดยสามารถใช้กระบวนการทำงานกลุ่มซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถเป็นได้ทั้งผู้นำและผู้ตามได้ โดยมีขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบ และประเมินผลการจัดทำโครงงานด้วยการพิจารณาจากผลงานที่ผู้เรียนทำ  ซึ่งประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ทำให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ แก้ปัญหาต่างๆ ได้ รวมทั้งเป็นการพัฒนาทักษะในการเรียน การค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และการทำงานร่วมกันเป็นทีม นอกจากนี้ยังพบว่าการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบนี้ทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น มีความสามารถในการแก้ปัญหาดีขึ้น เนื่องจากผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ตามความสนใจของตนเองทำให้มีความตั้งใจในการทำโครงงาน สามารถวางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้เป็นกลุ่ม และการช่วยเหลือกันระหว่างเพื่อนด้วยกัน

 

คำสำคัญ: การเรียนรู้, โครงงาน, การค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง, กระบวนการทำงานกลุ่ม

                                                           Abstract

Project-based learning management is a teaching method that can develop learners with building skills or develop working according to the students’ interest. It can cause the thinking process and more self-research by using joint learning techniques to develop the work that team members have the same interest. This type of learning is characterized by group learning. Thus allowing students to practice team work skills by being able to use group work processes which encourage learners to listen to other people’s opinions. That can be able both leader and follower with a systematic work procedure. And assess the project by considering the work that students do Which is useful in learning management by using the project as a base, allowing learners to develop knowledge and ability Can solve various problems including developing skills in study self-research and working together as a team. In addition, it was found that the learning and teaching management in this format helped the students to have better learning outcomes and better problem-solving abilities. Because the student has studied Learning according to one’s own interests, resulting in a willingness to work on a project can plan work efficiently And for the students to develop skills self-learning Group learning And helping each other between friends.

 Keywords: Learning management , project, self-study, group working.

บทความเรื่องการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากกล่องพัสดุแฮนเมด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @