การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบร่วมมือ CIRC ประกอบแบบฝึกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง           การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบร่วมมือ CIRC ประกอบแบบฝึกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ด้านการอ่านสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผู้ศึกษา           นางพจนา  นวลไธสง
ตำแหน่ง         ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โรงเรียน         โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม  อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
ปีการศึกษา    2561

                                                              บทคัดย่อ

 

การศึกษาในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ  (1) ศึกษาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบร่วมมือ CIRC ประกอบแบบฝึกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80  (2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบร่วมมือ CIRC ประกอบแบบฝึกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน ก่อนและหลัง การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบร่วมมือ CIRC ประกอบแบบฝึกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  และ (4)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบร่วมมือ CIRC ประกอบแบบฝึกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 / 1  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2560  โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม  อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ห้องเรียน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม  (Cluster Random Sampling)  จำนวน 34  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  (1) แบบฝึก จำนวน 5 เล่ม  (2)  แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบร่วมมือ CIRC ประกอบแบบฝึกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  จำนวน 5 แผน  (3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (B) ตั้งแต่ 0.29  ถึง 0.67 มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.94  (4) แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบร่วมมือ CIRC ประกอบแบบฝึกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) มี 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ  ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.925  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติทดสอบ  t – test (Dependent Samples)

 

ผลการศึกษาพบว่า

  1.   การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบร่วมมือ CIRC ประกอบแบบฝึกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.29 / 81.40 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
  2.   ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบร่วมมือ CIRC ประกอบแบบฝึกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  มีค่าเท่ากับ  0.6793  แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 67.93
  3.   นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบร่วมมือ CIRC ประกอบแบบฝึกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  1.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบร่วมมือ CIRC ประกอบแบบฝึกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

โดยสรุป  การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบร่วมมือ CIRC ประกอบแบบฝึกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเหมาะสมที่จะนำไปใช้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นและเป็นที่พึงพอใจของนักเรียน จึงเป็นประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรได้

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @