การประเมินโครงการส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยของโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง           การประเมินโครงการส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยของโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ

ชื่อผู้ประเมิน     นายภูรินท์  ชนิลกุล

ปีการศึกษา      2562

                                                     บทคัดย่อ

การประเมินโครงการส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยของโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ ครั้งนี้ใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ของรายงานการประเมินโครงการส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยของโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ของรายงานการประเมินโครงการส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยของโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 3) เพื่อประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) ของรายงานการประเมินโครงการส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยของโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 4) เพื่อประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ของรายงานการประเมินโครงการส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยของโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 508 คน ได้แก่กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน ( ยกเว้นผู้บริหาร ผู้แทนครู ) ผู้บริหารและคณะครู จำนวน 60 คน  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 423 คน และผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6 จำนวน 12 คน ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยของโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูลเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามจำนวน 2 ฉบับ เป็นแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปจากคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูล

ผลการประเมินพบว่า การประเมินโครงการส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยของโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจาณารายด้าน พบว่า ผลการประเมินทุกด้าน ได้แก่ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยของโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @