การพัฒนาแบบฝึกวิชาภาษาไทยโดยใช้เทคนิคการใช้คำถาม เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความ และการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง    การพัฒนาแบบฝึกวิชาภาษาไทยโดยใช้เทคนิคการใช้คำถาม
เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความ และการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้วิจัย       นางสาวมลฤดี ศรีบุญเรือง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย

ปีที่วิจัย    พ.ศ. 2561

 

                                                               บทคัดย่อ

 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝึกวิชาภาษาไทยโดยใช้เทคนิคการใช้คำถามเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความและการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และค่าดัชนีประสิทธิผลตั้งแต่ 0.50                 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อวัดทักษะการอ่านจับใจความและการอ่านเชิงวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยแบบฝึกวิชาภาษาไทยโดยใช้เทคนิคการใช้คำถาม และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยแบบฝึกวิชาภาษาไทยโดยใช้เทคนิคการใช้คำถาม กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบฝึกวิชาภาษาไทยโดยใช้เทคนิคการใช้คำถาม จำนวน 5 ชุด 2) แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พินิจวรรณกรรม โดยใช้แบบฝึกวิชาภาษาไทยโดยใช้เทคนิคการใช้คำถาม 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อวัดทักษะการอ่านจับใจความ และการอ่านเชิงวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีลักษณะของแบบทดสอบเป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนวิชาภาษาไทยที่เรียนด้วยแบบฝึกวิชาภาษาไทยโดยใช้เทคนิคการใช้คำถาม ลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบค่าที (t-test) แบบ Dependent

ผลการวิจัย

  1.  แบบฝึกวิชาภาษาไทยโดยใช้เทคนิคการใช้คำถาม วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2             มีค่าประสิทธิภาพ (E1/ E2) เท่ากับ 82.70/81.07  และมีค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.7250 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80/80
  2.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อวัดทักษะการอ่านจับใจความและการอ่านเชิงวิเคราะห์วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนด้วยแบบฝึกวิชาภาษาไทยโดยใช้เทคนิคคำถามโสเครติสสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  1.  ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยแบบฝึกวิชาภาษาไทยโดยใช้เทคนิคการใช้คำถาม อยู่ในระดับมาก 4.31, S.D.= 0.76

 

 

 

 

 

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ตี(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) ประจำปีการศึกษา 2565

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @