การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาไทย โดยใช้กระบวนการฝึก 7 ขั้น ตามแนวซินเนคติกส์ ร่วมกับแผนผังความคิด เพื่อส่งเสริมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง           การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาไทย โดยใช้กระบวนการฝึก 7 ขั้น
ตามแนวซินเนคติกส์ร่วมกับแผนผังความคิด เพื่อส่งเสริมการเขียนเชิงสร้างสรรค์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้วิจัย             นางสาวมลฤดี ศรีบุญเรือง  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย

ปีที่วิจัย           พ.ศ. 2562

                                                    บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบสอนภาษาไทย โดยใช้กระบวนการฝึก 7 ขั้น ตามแนวซินเนคติกส์ ร่วมกับแผนผังความคิด เพื่อส่งเสริมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) ศึกษาผลการใช้ภาษาไทย โดยใช้กระบวนการฝึก 7 ขั้น ตามแนว      ซินเนคติกส์ร่วมกับแผนผังความคิดเพื่อส่งเสริมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 งานวิจัยเป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น     ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย   1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการฝึก 7 ขั้น ตามแนวซินเนคติกส์ร่วมกับแผนผังความคิด เพื่อส่งเสริมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบวัดการเขียนเชิงสร้างสรรค์ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) แบบ Dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

  1. รูปแบบสอนภาษาไทย โดยใช้กระบวนการฝึก 7 ขั้น ตามแนวซินเนคติกส์ร่วมกับแผนผังความคิดเพื่อส่งเสริมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีองค์ประกอบคือ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน สาระความรู้ ทักษะกระบวนการ สิ่งที่ส่งเสริม             การเรียนรู้ ระบบสังคม สิ่งสนับสนุนและหลักการตอบสนอง ซึ่งกระบวนการเรียนการสอน              มี 7 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นสร้างแผนภาพความคิดและงานเขียน  2) ขั้นเปรียบเทียบแบบตรง 3) ขั้นเปรียบเทียบกับตนเอง 4) ขั้นเปรียบเทียบขัดแย้ง 5) ขั้นเลือกคำสำคัญเพื่อเขียนเรื่อง 6) ขั้นปรับปรุงเรื่องที่เขียน และ 7) ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 14/81.49 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 80/80 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนโดยใช้กระบวนการฝึก 7 ขั้นตามแนวซินเนคติกส์ร่วมกับแผนผังความคิดเพื่อส่งเสริมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  3. การเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีจำนวนนักเรียนผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 89.47 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
  4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อรูปแบบสอนภาษาไทย โดยใช้กระบวนการฝึก 7 ขั้น ตามแนวซินเนคติกส์ร่วมกับแผนผังความคิดเพื่อส่งเสริมการเขียนเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับมาก = 4.41, S.D.= 0.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @