การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยโดยประยุกต์แนวคิดชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้และวิธีสอนแบบสตอรี่ไลน์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา)

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อผลงาน    การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยโดยประยุกต์แนวคิดชุมชนเป็นฐาน
การเรียนรู้และวิธีสอนแบบสตอรี่ไลน์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและความสามารถในการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา)

ชื่อผู้วิจัย     นางสาวแก่นนภา  ชูพูล ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา)

ระยะเวลา   พฤศจิกายน 2562 (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562)

 

                        บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยโดยประยุกต์แนวคิดชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้และวิธีสอนแบบสตอรี่ไลน์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล   วัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) และเพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยโดยประยุกต์แนวคิดชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้และวิธีสอนแบบสตอรี่ไลน์ที่สร้างขึ้น ซึ่งเป็น    กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ขั้นตอนการดำเนินการวิจัยแบ่งเป็นขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน ดังนี้ คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการ (Research: R/Analysis : A) ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม (Develop: D /Design and Develop: D) ขั้นตอนที่ 3 การนำนวัตกรรมไปใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย (Research: R/Implement: I) และขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุงนวัตกรรม (Develop: D/Evaluate: E) กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) จำนวน 30 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) ระยะเวลาที่ใช้เวลาใน    การเรียนการสอนตามรูปแบบดังกล่าว 12 ชั่วโมง

 

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1) รูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยโดยประยุกต์แนวคิดชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้และวิธีสอนแบบสตอรี่ไลน์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) ที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ การจัดการเรียนการสอน            มี 4 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ขั้นกระตุ้นการคิด (Motivate to thinking: M) ขั้นที่ 2 ขั้นอ่านและตั้งคำถาม (Reading to question: R) ขั้นที่ 3 ขั้นรวมกลุ่มสร้างผลงาน (Teamwork to apply: T) และขั้นที่ 4 ขั้นสรุปและแลกเปลี่ยน (Summarize to exchange: S) และการวัดและประเมินผล 2) ผล การประเมินผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยโดยประยุกต์แนวคิดชุมชนเป็นฐาน  การเรียนรู้และวิธีสอนแบบสตอรี่ไลน์ที่พัฒนาขึ้น พบว่า (1) นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียน = 26.23; =1.77) สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (2) นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการอ่านหลังเรียน = 25.87;  = 1.81)    สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

บทความทางวิชาการ หน้าที่ของชายไทยกับการเกณฑ์ทหาร

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @