รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนบ้านบึงวิทยา ปีการศึกษา 2563

KRUPUNMAI SHARE

หัวข้อรายงาน   รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียน
บ้านบึงวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชื่อผู้ประเมิน     นางสาวรสสุคนธ์  มั่นคง

ปีที่ทำการประเมิน   2563

 

                                             บทคัดย่อ

 

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนบ้านบึงวิทยา  ปีการศึกษา 2563 มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อม (Context evaluation) ปัจจัยนำเข้า (Input evaluation) กระบวนการดำเนินงาน ( Process evaluation) ผลผลิต ( Product evaluation) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนบ้านบึงวิทยา ปีการศึกษา 2563  2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนบ้านบึงวิทยา ปีการศึกษา 2563 ใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบซิปป์โมเดล (CIPP Model) ประชากรทั้งหมด 164 คน  ได้แก่ 1) ครู จำนวน 7 คน 2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน 3) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 49 คน  และ 4) ผู้ปกครองนักเรียนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 101 คน  และ วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนบ้านบึงวิทยา ปีการศึกษา 2563 ปรากฏดังต่อไปนี้

  1. ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนบ้านบึงวิทยา ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด โดยโครงการมีความคุ้มค่าเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและชุมชนอยู่ในลำดับสูงสุด รองลงมา ได้แก่ โรงเรียนมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนได้อย่างชัดเจน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ และวิธีดำเนินงานของโครงการอยู่ในลำดับต่ำสุด
  2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนบ้านบึงวิทยา ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด โดยโรงเรียนเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการอย่างดี  รองลงมา ได้แก่ โรงเรียนกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการตามโครงการมีความเหมาะสม และในลำดับต่ำสุด ได้แก่ โรงเรียนสนับสนุนงบประมาณที่ใช้ในโครงการมีความเหมาะสมเพียงพอ และโรงเรียนมีจำนวนบุคลากรให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินงาน
  3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process Evaluation) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนบ้านบึงวิทยา ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด โดยโรงเรียนกำหนดขั้นตอน รายละเอียดและวิธีดำเนินโครงการอย่างชัดเจนและเหมาะสม อยู่ในลำดับสูงสุด รองลงมา ได้แก่ โรงเรียนประชุมชี้แจงให้ความรู้ สื่อสารประชาสัมพันธ์ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องเข้าใจขั้นตอนและวิธีดำเนินการ และในลำดับต่ำสุด ได้แก่ โรงเรียนดำเนินกิจกรรมโครงการตามแผนขั้นตอนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในโครงการ โรงเรียนกำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาในการประเมินผลโครงการตามความเหมาะสม และผู้รับผิดชอบโครงการสรุปผลและรายงานผลการประเมินโครงการให้บุคลากรในสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
  4. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนบ้านบึงวิทยา ปีการศึกษา 2563 พบว่าพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด โดยมีจิตสาธารณะ อยู่ในลำดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ มุ่งมั่นในการทำงานอยู่ในลำดับต่ำสุด
  5. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนบ้านบึงวิทยา ปีการศึกษา 2563 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด โดยนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์อยู่ในลำดับสูงสุด รองลงมาได้แก่ นักเรียนมีจิตอาสา และช่วยเหลือผู้อื่น และโครงการมีระยะเวลาในการจัดกิจกรรมที่มีความเหมาะสมอยู่ในลำดับต่ำสุด
Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ตี(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) ประจำปีการศึกษา 2565

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @