การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องสมการและการแก้สมการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านจาหนัน

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง          การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
เรื่องสมการและการแก้สมการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านจาหนัน

ผู้รายงาน        นางมารีนา  นิมุ

โรงเรียน          โรงเรียนบ้านจาหนัน

สังกัด                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

ปีการศึกษา      2561

                                                   บทคัดย่อ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องสมการและการแก้สมการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านจาหนัน  มีวัตถุประสงค์เพื่อ    1. เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องสมการและการแก้สมการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านจาหนัน  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องสมการและการแก้สมการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านจาหนัน ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  3. เพื่อวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องสมการและการแก้สมการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านจาหนัน    กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านจาหนัน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 จำนวน  14  คน เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาประกอบด้วย 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการและการแก้สมการ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   2) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 5  เล่ม  3) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เรื่อง สมการและการแก้สมการ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   โรงเรียนบ้านจาหนัน จำนวน 18 แผนการจัดการเรียนรู้  4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ หาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่น ค่าความเที่ยงตรง ค่าการคำนวณหาประสิทธิภาพ ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน t-test (Dependent Samples)

ผลการศึกษาพบว่า

1)  ประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านจาหนัน  มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ  80.29/83.57   สูงกว่าเกณฑ์ 80/80  ที่ตั้งไว้

2)  การพัฒนาทักษะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านจาหนัน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

3)  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องสมการและการแก้สมการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านจาหนัน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เฉลี่ยเท่ากับ 4.33  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @