รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านหนองแหน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง             :         รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านหนองแหน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

ผู้รายงาน           :          นายสิงข์     จีนพงษ์

ปีที่รายงาน        :          2563

                                                     บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการประเมิน

การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านหนองแหน สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ผู้รายงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินโครงการโรงเรียน   ส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านหนองแหน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2    โดยใช้รูปแบบ CIPP MODEL ในการประเมิน 4 ด้าน ดังนี้

1) ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ (Context)

2) ด้านปัจจัยในการดำเนินโครงการ (Input)

3) ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ (Process)

4) ด้านผลการดำเนินงานโครงการ (Product)

 

วิธีดาเนินการศึกษา

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน ของโรงเรียนบ้านหนองแหน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2  ในปีการศึกษา 2563 เครื่องมือที่ใช้ประเมินเป็นเครื่องมือที่ผู้ประเมินได้สร้างขึ้น มีลักษณะเป็ แบบตรวจสอบรายการ (Check list) และแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) สำหรับกลุ่มเป้าหมายในการประเมินในแต่ละด้าน รวมแบบสอบถาม 4 ฉบับ สำหรับการประเมินโครงการทั้ง 4 ด้าน คือ                     ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ (Context) ด้านปัจจัยในการดำเนินโครงการ (Input) ด้านกระบวนการ ดำเนินโครงการ (Process) และด้านผลการดำเนินงานโครงการ (Product) การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ประเมินได้นำแบบสอบถามที่ได้รับคืนทั้งหมดโดยทำการวิเคราะห์ตามประเภทและลักษณะ ของข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปซึ่งเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติด้านสังคมศาสตร์ได้ค่าสถิติ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการประเมินพบว่า

ในการดำเนินงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านหนองแหน    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 พบว่า

ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีความเหมาะสมสูงที่สุด ได้แก่ ข้อ 5 รูปแบบในการจัดทำโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน รองลงมา ได้แก่ ข้อ 3 กำหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรก่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงาน

ด้านปัจจัยของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพภาพรวม มีความพร้อมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา รายข้อ พบว่า ข้อที่มีความพร้อมสูงที่สุด ได้แก่ ข้อ 6 สถานที่และอุปกรณ์การออกกำลังกายในโรงเรียนเพียงพอ รองลงมา ได้แก่ ข้อ 4 การมอบหมายงานมีความเหมาะสม

ด้านกระบวนการของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีการปฏิบัติสูงที่สุด ได้แก่ ข้อ 14 มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข รองลงมา ได้แก่ ข้อ 8 ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ด้านที่ผลผลิตของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ พบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจสูงที่สุด ได้แก่ ข้อ 6 นักเรียนทุกคนได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงและแปลผลพร้อมทั้งมีการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ข้อ 10 การขยายผลสู่ชุมชนทำให้ชุมชนมีสุขภาพดีขึ้น และข้อ 19 การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและการสนับสนุนทางสังคม รองลงมา ได้แก่ ข้อ 18 การจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพแก่ชุมชน

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากกล่องพัสดุแฮนเมด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @