รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เรื่อง สื่อผสม กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อผลงาน       รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เรื่อง สื่อผสม กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้ศึกษา            นายมะดาฟี สะนิ ตำแหน่ง ครู วิทยาฐานะ ครูชำนาญการ
โรงเรียนบ้านฝาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ปีที่ศึกษา         2563

                                                  บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์ เรื่อง สื่อผสม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพ
(E1/E2) 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สื่อผสม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้
ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เรื่อง สื่อผสม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านฝาง สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 จ านวน 24 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
sampling) เครื่องที่ใช้ในการในการวิจัย ได้แก่ ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เรื่อง สื่อผสม แผนการ
จัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ทดสอบ
สมมติฐานคือ ค่าประสิทธิภาพ และค่า t-test ผลการวิจัย พบว่า

1. ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เรื่อง สื่อผสม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 85.81/86.57
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สื่อผสม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เรื่อง สื่อผสม กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 4.55
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) เท่ากับ 0.49

คำสำคัญ : ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากกล่องพัสดุแฮนเมด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @