การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยเทคนิค STAD แบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เลขยกกำลัง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อผลงาน   : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยเทคนิค STAD แบบอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง เลขยกกำลัง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้ศึกษา      :   นางสุธนี เจะมะ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ
ปีที่ศึกษา   :  2563

                                                        บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ด้วยเทคนิค STAD แบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เลขยกก าลัง กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพ (E1/E2) 2) เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เลขยกกำลัง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และ 3) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคSTAD
แบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เลขยกก าลัง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียน
ชุมชนบ้านกะมิยอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 จำนวน 22คน
โดยการเลือกแบบเจาะจง(Purposive sampling) โดยมีเครื่องที่ใช้ในการในการวิจัย ได้แก่
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยเทคนิค STAD แบบอิเล็กทรอนิกส์ คู่มือการใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แผนการจัดการเรียนรู้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ทดสอบสมมติฐาน คือ ค่าประสิทธิภาพ
และค่า t-test ผลการวิจัย พบว่า
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยเทคนิค STAD แบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เลขยกกำลัง
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ (E1/E2)
เท่ากับ84.90/83.96
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เลขยกกำลัง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยเทคนิค STAD แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เลขยกก าลัง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย(µ) เท่ากับ 4.46และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) เท่ากับ 0.46
ค ำส ำคัญ : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยเทคนิค STAD แบบอิเล็กทรอนิกส์

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากกล่องพัสดุแฮนเมด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @