รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การวาดภาพระบายสี ด้วยสีชนิดต่าง ๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง        รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การวาดภาพระบายสี
ด้วยสีชนิดต่าง ๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้ศึกษา         นางสาวอุดมลักษณ์    ปานทอง
ตำแหน่ง        ครู    วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านปาเระ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 1
ปีการศึกษา 2563

                                           บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่อง การวาดภาพระบายสีด้วยสีชนิดต่าง ๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การวาดภาพระบายสีด้วยสีชนิดต่าง ๆ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนและ3) ศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การวาดภาพ
ระบายสีด้วยสีชนิดต่าง ๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มเป้าหมาย
ที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านปาเระส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 1 จ านวน 13 คน
ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าประกอบด้วย ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการวาดภาพระบายสีด้วยสีชนิดต่าง ๆ
จำนวน 8 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 16 แผนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนที่ผู้รายงานสร้างขึ้น จำนวน 1 ชุด ซึ่งมีค่าความยากง่ายตั้งแต่0.48-0.75
ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.75-0.98 และความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.87 และแบบประเมินความ
พึงพอใจ จ านวน 1 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานค่าประสิทธิภาพ E1/E2 และการทดสอบค่า t–test แบบ Dependent Samples

ผลการศึกษาพบว่า
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การวาดภาพระบายสีด้วยสีชนิดต่าง ๆ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ
84.18/83.08 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมเสริมทักษะการวาดภาพ
ระบายสีด้วยสีชนิดต่าง ๆ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีชนิดต่าง ๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่านักเรียนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.61, σ = 0.51)

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

บทความทางวิชาการ หน้าที่ของชายไทยกับการเกณฑ์ทหาร

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @