แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต

KRUPUNMAI SHARE

แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

พัฒนาโดย
นางสาวกฤตพร  พงษ์เสดา
โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม


ดาวน์โหลดนวัตกรรม

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสร ราษฎรวิทยา)

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @