รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตซอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม ร่วมมือเทคนิค TAI

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตซอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค TAI
ผู้ศึกษา : นายอดินันท์ เจ๊ะเล๊าะ ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ปีที่ศึกษา : 2563

                                บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเล่น
กีฬาฟุตซอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดย
การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI ให้มีประสิทธิภาพ (E1/E2) 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง การเล่นกีฬาฟุตซอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตซอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค TAI กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนบ้านชุมชนบ้าน
กะมิยอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 จำนวน 26 คน ได้มาโดยการเลือก
แบบสุ่มกลุ่ม (Cluster sampling) โดยมีเครื่องที่ใช้ในการในการวิจัย ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเล่นกีฬา
ฟุตซอล แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ทดสอบสมมติฐาน คือ ค่าประสิทธิภาพ และค่า t-test ผลการวิจัย
พบว่า

1. ชุดกิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตซอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI มีประสิทธิภาพ
(E1/E2) เท่ากับ 87.30/85.46
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเล่นกีฬาฟุตซอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา ส ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตซอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค
TAI โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x = 4.64 ; S.D. = 0.53)
ค ำส ำคัญ : ชุดกิจกรรมการเล่นกีฬาฟุตซอล, การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @