การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้วยทฤษฎี การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง จังหวัดเชียงใหม่

KRUPUNMAI SHARE

การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้วยทฤษฎี
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ของ
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง จังหวัดเชียงใหม่

The development of a learning management
model based on the Constructivism theory
of Wat Si Ping Muang Municipal School
Chiang Mai Province

อินทร์ริตา ยาวิชัย[1]

Inritha  Yavichai

Corresponding Author E-mail ………………………

 

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง   2) หารูปแบบ 3)ทดลองใช้รูปแบบ และ 4) สรุปประเมินผลการ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น จำนวน  441 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบประเมิน แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางสถิติโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา

            ผลการวิจัย พบว่า (1) สภาพปัญหาและข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองในภาพรวมนั้นยังต้องการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจในระดับที่ยอมรับได้ (2) รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มี 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การนำเข้าสู่บทเรียนและกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้จากจุดประสงค์ ขั้นที่ 2 การทบทวนความรู้เดิม ขั้นที่ 3 การเสริมความรู้ใหม่จากครู สื่อแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง ขั้นที่ 4 การประยุกต์ใช้ความรู้กับวิถีชีวิตและขั้นที่ 5 การประเมินสะท้อนผลการเรียนรู้ (3)ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพด้านความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎีและความเป็นไปได้ของการพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมากซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และ 4)การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองมี 5 ขั้นตอน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน

                   คำสำคัญ: รูปแบบ , การพัฒนา, การบริหารจัดการเรียนรู้,การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

Abstract

This research article aims to 1) to study the current state of learning management problems with the theory of self-knowledge creation of Wat Sri Pingmuang Municipal School 2) to find a model, 3) to experiment with the model and 4) to evaluate the results. The population used in this study was a total of 441 people. The data were analyzed using a statistical computer program by estimating the mean. standard deviation and content analysis

The results of the research found that (1) the problematic conditions and basic information about the learning management through the theory of self-knowledge creation as a whole still need to be improved and developed continuously. It is not satisfactory at an acceptable level. (2) The learning management model based on the theory of self-knowledge has 5 steps, namely step 1, introduction into lessons and learning goals. Based on the objectives, step 2, previous knowledge review, step 3, reinforcement of new knowledge from self-learning media, step 4, application of knowledge to lifestyles, and step 5, learning evaluation. (3) The results of the examination of the efficiency of theoretical reasonableness and the feasibility of developing a learning management model with the theory of self-knowledge creation of Wat Sri Ping Muang Municipal School. Chiang Mai Province It was found that the overall level was at a high level which met the specified criteria. The overall satisfaction was at the highest level, and 4) the development of a learning management model using the theory of self-knowledge creation consisted of 5 steps with a high average in all 5 aspects.

 

                  Keywords: Pattern, Development, Learning Management, Constructivism.

[1] รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง จังหวัดเชียงใหม่, 2563

ดาวน์โหลด
บทความการสร้างองค์ความรู้

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @