การพัฒนาการนิเทศภายในแบบ KHUAN Model โรงเรียนวัดควน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ปีการศึกษา 2563

KRUPUNMAI SHARE

การพัฒนาการนิเทศภายในแบบ KHUAN Model โรงเรียนวัดควน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ปีการศึกษา 2563

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาการนิเทศภายในแบบ KHUAN Model โรงเรียนวัดควน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
  2. เพื่อยกระดับผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้สูงขึ้น

ผลการพัฒนา

  1. จากกการดำเนินการ พัฒนาการนิเทศภายในแบบ KHUAN Model โรงเรียนวัดควน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 นำไปสู่ผลความสำเร็จ จึงน่าจะเป็นแนวทางการพัฒนาและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของการจัดการจัดการศึกษาที่โรงเรียนประสบอยู่ได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ การพัฒนาการนิเทศภายในแบบ KHUAN Model เป็นรูปแบบการดำเนินงานนิเทศภายในภาย ที่ใช้ในการขับเคลื่อนการนิเทศภายในให้ไปสู่จุดมุ่งหมายที่ได้กำหนดไว้ ทำให้เกิดแนวทางในการนิเทศภายในที่มีคุณภาพเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สรุปได้ ดังนี้

KH : Keep up quality Higher หมายถึง ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้สูงขึ้น  สร้างผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีการกำหนด กลยุทธ์ ไว้ ดังนี้ การกำหนดกรอบเป้าหมาย
การพัฒนาปีการศึกษา 2563 มีผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติ (NT & O-net) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3

U : Unity หมายถึง ความเป็นหนึ่งเดียวขององค์กรในการขับเคลื่อน การนิเทศภายในตามกระบวนการ PDCA จากความหมาย ที่ผู้รายงานได้กำหนดมโนทัศน์  มีการกำหนด กลยุทธ์ ไว้ ดังนี้ การปฏิบัติ โดยนำกระบวนการนิเทศภายในปฏิบัติสู่ห้องเรียนอย่างมีคุณภาพ โดยมี กระบวนการปฏิบัติ
ตามหลัก กระบวนการนิเทศภายในแบบ PDCA

A : Awareness หมายถึง การสร้างความตระหนัก เพื่อให้เห็นความสำคัญ ของพัฒนา
ให้ไปสู่เป้าหมายและทิศทางเดียวกัน มีการกำหนด กลยุทธ์ ไว้ ดังนี้ : การสร้างความตระหนัก โดยมีการดำเนินการ จัดทำ MOU ในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความตระหนักในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้สูงขึ้น และ
นำกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มาใช้ในการสร้างความตระหนัก ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียนให้สูงขึ้น

N : Network  หมายถึง เครือข่ายการร่วมมือในการดำเนินการ ใช้ทฤษฎีการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้หลักการสร้างความร่วมมือ จาก ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษา และ ศึกษานิเทศก์ มีการกำหนด กลยุทธ์ ไว้ ดังนี้ ประสานแสวงหาความร่วมมือ โดยการจัดประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดและนำไปสู่การปฏิบัติงานร่วมกัน

การนำรูปแบบการนิเทศภายใน KHUIAN Model และกลยุทธ์ ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศภายใน โดยดำเนินการให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ของ แผนนิเทศภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ส่งผลให้ โรงเรียนวัดควน เกิดการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารและคณะครูมีความตะหนักในการดำเนินงานการขับเคลื่อนกระบวนการนิเทศภายใน คณะครูมีความตระหนักในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น มีความใส่ใจการจัดการเรียนรู้ เกิดความตระหนักถึงหน้าที่ของตน อีกทั้งเกิดความร่วมมือร่วมใจในการดำเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด้านวิชาการสูงขึ้นตรงตามเป้าหมายของของสถานศึกษาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาส่งผลให้โรงเรียนมีคุณภาพเพิ่มขึ้น

  1. จากกการดำเนินการ ศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศภายในภายแบบ KHUAN Model โรงเรียนวัดควน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 พบว่า ครูมีความพึงพอใจของครูต่อการนิเทศภายในภายแบบ KHUAN Model โรงเรียนวัดควน สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ( =4.21) เมื่อ พิจารณาพบว่า ด้านที่มีค่าสูงสุด คือ ผลการดำเนินงานตามกระบวนการนิเทศภายใน ( =4.31)  รองลงมา คือ ด้านการตรวจสอบและประเมินผลการนิเทศภายใน ( =4.25) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การปฏิบัติตามแผนนิเทศภายในสถานศึกษา ( =4.12)
  2. จากกการดำเนินการพัฒนาการนิเทศภายในภายแบบ KHUAN Model โรงเรียนวัดควน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 นั้น เพื่อยกระดับผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และระดับชาติขั้นพื้นฐาน
    (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้สูงขึ้น ผู้รายงานขอนำเสนอข้อมูล ดังนี้

การเปรียบเทียบผลคะแนนทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) ของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 กับ ปีการศึกษา 2563

วิชา ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ความก้าวหน้า
ความสามารถภาษาไทย 45.00 73.91 +28.91
ความสามารถคณิตศาสตร์ 32.87 48.66 +15.79
รวมเฉลี่ย 38.93 61.29 +22.36

จากตาราง แสดงการเปรียบเทียบผลคะแนนทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 กับ ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดควน พบว่า ผลคะแนนทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) ของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนสูงขึ้นทุกความสามารถ

การเปรียบเทียบผลคะแนนทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 กับ ปีการศึกษา 2563

สาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ความก้าวหน้า
ภาษาไทย 34.89 40.10 + 5.21
คณิตศาสตร์ 22.86 22.00 – 0.86
วิทยาศาสตร์ 25.75 29.99 + 4.24
ภาษาอังกฤษ 25.71 30 + 4.89
รวมเฉลี่ย 27.30 30.52 + 3.22

 

จากตาราง การเปรียบเทียบผลคะแนนทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 กับ ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดควน พบว่า ผลคะแนนทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

รูปแบบการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐานของครูโรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @