รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ เรื่องชุดหรรษาพาเพลิน โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง            รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ เรื่องชุดหรรษาพาเพลิน
โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ

ผู้วิจัย                 นางสุไวบะห์  ดอเลาะ

ปีการศึกษา      2563

                                            บทคัดย่อ

  

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  ๑) เพื่อหาค่าประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ ๒) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ  ๓) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒ โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 2๑ คน โดยเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ๑) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ เรื่องชุดหรรษาพาเพลินโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  จำนวน 22 แผน  ๒) แบบฝึกทักษะ                  การอ่านจับใจความ เรื่องชุดหรรษาพาเพลินโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน จำนวน 5 ชุด3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องชุดหรรษา พาเพลินโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน   มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.44 ถึง 0.76 ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.20 ถึง 0.46 และค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.82 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ เรื่องชุดหรรษา  พาเพลินโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย () ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test)

ผลการวิจัยพบว่า

  • ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ แบบเพื่อนช่วยเพื่อน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ เท่ากับ 81.90/80.95 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 80/80  ซึ่งถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ข้อที่ 1
  • คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้เรื่องชุดหรรษาพาเพลิน โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ข้อที่ 2
  • ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ เรื่องชุดหรรษาพาเพลินโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งถือว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3
Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ตี(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) ประจำปีการศึกษา 2565

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @