ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6) ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่องงานวิจัย : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6) ตำบลโคกตูม
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ชื่อผู้วิจัย : นางสาวปวีณา สนพลอย

ปีที่ทำการวิจัย : ปีการศึกษา 2563

                               บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6) ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี ใช้ระเบียบวิธีวิทยาคิว(Q Methodology) เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 25 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15
คน และ ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 273 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 314 คน โดยวิธีการแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ใน การวิเคราะห์
ข้อมูลค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ และความโด่ง สถิติภาคอ้างอิง
ใช้ในการวิเคราะห์ค่าวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในรูปเมตริกซ์การผันแปรร่วม
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน โดยใช้น้ำหนักของ
องค์ประกอบวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์
เชิงโครงสร้าง(Path Analysis)โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในการวิเคราะห์สถิติ
และการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2563
จำนวน 29 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามในการสัมภาษณ์กลุ่มแบบเจาะจง
(Focus Group Interview)

ผลการวิจัยพบว่า

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6) เชิงปริมาณ ประกอบด้วย 1) ปัจจัยด้านงานบริหารวิชาการ มี
องค์ประกอบ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านแผนการจัดการเรียนรู้มาตรฐาน
ส 3.1 และด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2) ปัจจัยด้านงานบริหารบุคคล มีองค์ประกอบ ด้านการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพของครู ด้านระเบียบวินัย และการรักษาวินัยครู และด้านการส่งเสริม
ความรู้และคุณธรรมครู 3) ปัจจัยด้านงานแผนงานการเงินและงบประมาณ มีองค์ประกอบ
ด้านการใช้เงินอย่างคุ้มค่าและประหยัดที่สุด ด้านใช้งบประมาณอย่างประหยัด
และด้านการวางแผนใช้เงินตามระเบียบ 4) ปัจจัยด้านงานบริหารทั่วไป มีองค์ประกอบ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านพัฒนาเครือข่ายการศึกษาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และด้านบริการสาธารณะ 5)ผู้บริหารสถานศึกษา มีองค์ประกอบ
ด้านการพัฒนาแหล่ง เรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน
และด้านการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม และ 6) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีองค์ประกอบ
ด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตุผล ด้านการมีภูมิคุ้มกันด้านเงื่อนไขความรู้ ด้านเงื่อนไข
คุณธรรม ด้านการพึ่งตนเอง ด้านการรวมกลุ่ม ด้านการสร้างเครือข่าย และด้านความสมดุล
และการพัฒนาที่ยั่งยืน โมเดลปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6) ที่พัฒนาขึ้น มีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าไค-สแควร์(X2) เท่ากับ 35.27 ค่าองศาอิสระ(df) เท่ากับ
68 ค่าความน่าจะเป็น(p) เท่ากับ 0.999 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน(GFI) เท่ากับ 0.99 ค่าดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว(AGFI) เท่ากับ 0.95 ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ 1 ค่าดัชนีรากกำลังสองเฉลี่ย
ของ ความคลาดเคลื่อน(RMSEA) เท่ากับ 0.00 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ค่าดัชนีรากกำลังสองเฉลี่ย
ของส่วนที่เหลือ(RMR) เท่ากับ 0.036 ซึ่งเข้าใกล้ศูนย์ และค่าขนาดตัวอย่างวิกฤต(CN) เท่ากับ
657.93 โดยมีอิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพการศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ปัจจัย โดย
เรียงลำดับจากค่ามากไปหาค่าน้อย คือ ปัจจัยด้านงานบริหารวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษา ปัจจัย
ด้านงานบริหารทั่วไป ปัจจัยด้านงานบริหารบุคคล และปัจจัยด้านงานแผนงานการเงิน และ
งบประมาณ ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลเท่ากับ 0.91,0.74, 0.02, -0.41 และ -0.48 อิทธิพลทางอ้อม
มีปัจจัยด้านงานบริหารทั่วไป ปัจจัยด้านงานบริหารบุคคล ปัจจัยด้านงานบริหารวิชาการ และปัจจัย
ด้านงานแผนงานการเงินและงบประมาณ โดยส่งผ่านผู้บริหารสถานศึกษามีค่าสัมประสิทธิอิทธิพล
เท่ากับ 1.08, 0.37, 0.32 และ 0.10 ส่วนอิทธิพลรวม พบว่า ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ
อิทธิพลรวมของปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6) ปัจจัยด้านงานบริหารทั่วไปและผู้บริหารสถานศึกษา อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลเท่ากับ 1.10 และ 0.74 ตามลำดับ ในขณะที่ปัจจัย
ด้านงานบริหารวิชาการ ปัจจัยด้านงานบริหารบุคคล และปัจจัยด้านงานแผนงานการเงินและ
งบประมาณ มีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลเท่ากับ 0.59,-0.05 และ -0.38 ตามลำดับ ไม่มีความแตกต่าง
ทางนัยสำคัญทางสถิติการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงต้องใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาต่าง ๆ และการลงมือทำกิจกรรมด้วยตนเอง
ให้ได้ก่อนขยายผลต่อผู้อื่น

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @