KRUPUNMAI SHARE

หัวข้อรายงาน   รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านหนองตาคง ปีการศึกษา 2564

ชื่อผู้ประเมิน     นายพงศกร  อะกะวงค์

ปีที่ทำการประเมิน   2564

                                                                                                  บทคัดย่อ

 

การประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียน    บ้านหนองตาคง ปีการศึกษา 2564  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ปัจจัยนำเข้า (Input evaluation) กระบวนการดำเนินงาน ( Process Evaluation) ผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านหนองตาคง ปีการศึกษา 2564 และ 2. ประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียน บ้านหนองตาคง ปีการศึกษา 2564 ใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบซิปป์โมเดล (CIPP Model) ประชากรทั้งหมด 87 คน  ได้แก่ 1) ครู จำนวน 8 คน 2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน 3) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 36 คน  และ 4) ผู้ปกครองนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 36 คน  และวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

  1. ผลการประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านหนองตาคง ปีการศึกษา 2564 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านสภาวะแวดล้อม อยู่ในลำดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านกระบวนการการดำเนินงาน ด้านผลผลิต และ ด้านปัจจัยนำเข้า ตามลำดับ

1.1 ผลการประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านหนองตาคง ปีการศึกษา 2564 ด้านสภาวะแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด โรงเรียนจัดทำโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรอยู่ในลำดับสูงสุด รองลงมาคือ โรงเรียนกระจายอำนาจและมอบหมายหน้าที่การบริหารงานด้านอาคารสถานที่ให้กับผู้ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม โรงเรียนปฏิบัติงาน เพื่อดูแลรักษาความสะอาดรักษาความปลอดภัย อาคารสถานที่อย่างเหมาะสมและเพียงพอ โรงเรียนปฏิบัติงานในด้านการซ่อมบำรุง อาคารสถานที่ให้คงสภาพการใช้งานได้เป็นอย่างดีและต่อเนื่องเป็นประจำ โรงเรียนจัดทำโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตร และโรงเรียนเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากชุมชนเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามที่หลักสูตรกำหนดไว้อยู่ในลำดับต่ำสุด

1.2 ผลการดำเนินการโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านหนองตาคง ปีการศึกษา 2564 ด้านปัจจัยนำเข้า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด  บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในโครงการมีทักษะมีความรู้ มีความชำนาญในการใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้อยู่ในลำดับสูงสุด รองลงมาคือ โรงเรียนนำวัสดุ  อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่ทันสมัยมาใช้ในการดำเนินโครงการได้อย่างเหมาะสม โรงเรียนสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์และงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ และโรงเรียนมีจำนวนบุคลากรสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการเหมาะสมและเพียงพออยู่ในลำดับต่ำสุด

1.3 ผลการดำเนินการโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านหนองตาคง ปีการศึกษา 2564 ด้านกระบวนการดำเนินงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด โรงเรียนส่งเสริมการทำงานเป็นทีมหรือ เป็นหมู่คณะให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงานตามโครงการ อยู่ในลำดับสูงสุด รองลงมาคือ โรงเรียนร่วมมือกับชุมชนในการประชุม วางแผน เพื่อกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ในการดำเนินโครงการร่วมกัน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูร่วมกันนิเทศ  ติดตาม ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานตามโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ โรงเรียนจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน และโรงเรียนนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ ปรับปรุงและ แก้ไขข้อบกพร่อง  เพื่อการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง อยู่ในลำดับต่ำสุด

1.4 ผลการดำเนินการโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านหนองตาคง ปีการศึกษา 2564 ด้านผลผลิต ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด การมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สำหรับใช้ในการจัดเรียนการสอน  อยู่ในลำดับสูงสุด รองลงมาคือ แหล่งน้ำในโรงเรียน สวนหย่อม มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงามและปลอดภัยมีภูมิทัศน์เหมาะสมตามธรรมชาติ ที่นั่งพักผ่อน มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม และเพียงพอต่อความต้องการนักเรียน และลานอเนกประสงค์ มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย และมีภูมิทัศน์เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมต่างๆอยู่ในลำดับต่ำสุด

  1. ผลการประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านหนองตาคง ปีการศึกษา 2564 ด้านความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด แหล่งเรียนรู้หลากหลาย สะอาด ปลอดภัย เพียงพอกับการให้บริการแก่ครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนอยู่ในลำดับสูงสุด รองลงมาคือ ห้องน้ำจัดถูกต้องตามหลักสุขลักษณะ สุขอนามัย สะอาด และเพียงพอต่อการใช้งาน ชุมชนพัฒนาสนับสนุนโครงการการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และห้องคอมพิวเตอร์ทันสมัย เพียงพอต่อการใช้งาน มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายครอบคลุมทั่วพื้นที่บริเวณโรงเรียนอยู่ในลำดับต่ำสุด

 

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @