KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ของนักเรียนโรงเรียนวัดราชโอรส ปีการศึกษา 2564

ผู้รายงาน      นายอาทิตย์  จิตรมั่น

ปีที่รายงาน   ปีการศึกษา  2564

                                                                        บทคัดย่อ

             รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดราชโอรส ปีการศึกษา 2564 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวัดราชโอรส ปีการศึกษา 2564     ในด้านสภาวะแวดล้อม ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการและผลผลิต 2) เพื่อประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวัดราชโอรส     ปีการศึกษา 2564 3) เพื่อประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังสิ้นสุดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวัดราชโอรส ปีการศึกษา 2564
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการรายงานครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน วัดราชโอรส ปีการศึกษา 2564 จำนวน 135 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รวม 135 คน 2) กลุ่มตัวอย่างของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 3,012 คน สุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสุ่มของ Krejcie และ Morgan นำมาเทียบสัดส่วนร้อยละกับจำนวนนักเรียนแต่ละระดับชั้นและระดับห้องเรียน ได้กลุ่มตัวอย่างนักเรียน จำนวน 341 คน 3) กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ปกครองนักเรียน ได้มาจากผู้ปกครองของนักเรียน     ที่ได้รับเลือกให้เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 341 คน รวม ครู นักเรียนและผู้ปกครองที่สุ่มได้เป็น  กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 817 คน จากประชากรที่ประกอบด้วย ครู นักเรียนและผู้ปกครอง จำนวน    6,159 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ ได้แก่ 1) แบบประเมินสภาวะแวดล้อม ปัจจัยเบื้องต้นและกระบวนการของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวัดราชโอรส ปีการศึกษา 2564 ใช้สอบถามครู จำนวน 25 ข้อ 2) แบบประเมินผลผลิตเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวัดราชโอรส    ปีการศึกษา 2564 เป็นแบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ใช้สอบถามครู นักเรียนและผู้ปกครอง จำนวน 30 ข้อ 3) แบบประเมินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม          และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวัดราชโอรส ปีการศึกษา 2564 จำนวน 7 กิจกรรม       เป็นแบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ประเมินโดยครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม    แต่ละกิจกรรม จำนวน 40 ข้อ ในการดำเนินโครงการ เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์และใช้สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินโครงการ

  1. ผลการประเมินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ผลการดำเนินการ ด้านสภาวะแวดล้อม (Context) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) โดยรวมอยู่ในระดับมาก
  2. ผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ของนักเรียน โรงเรียนวัดราชโอรส ปีการศึกษา 2564 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
  3. ผลการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังสิ้นสุดโครงการ

ผลการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังสิ้นสุดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวัดราชโอรส ปีการศึกษา 2564 พบว่า นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรการศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านตามเกณฑ์การประเมิน  ที่สถานศึกษากำหนด มีความสามารถด้านการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียนสื่อความ มีสมรรถนะที่สำคัญ   มีค่านิยมที่ดี และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่านตามเกณฑ์การประเมินที่สถานศึกษากำหนด   มีระเบียบวินัยในตนเอง รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สามารถปฏิบัติตน ทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามที่ดี ให้ความร่วมมือกับส่วนรวม มีน้ำใจ        ต่อผู้อื่น ตรงต่อเวลา มีจิตสาธารณะรู้จักเสียสละไม่เห็นแก่ตัว และมีความขยันหมั่นเพียรใฝ่เรียนรู้นักเรียนได้รับรางวัลจากการประกวดการแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงเรียน วัดราชโอรสได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การประกวดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ และรางวัลระดับเหรียญทอง “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”ประจำปี 2565 เรื่อง การบริหารและจัดการสถานศึกษาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้รูปแบบ R.O.CARE จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @