KRUPUNMAI SHARE

เผยแพร่ผลงานนวัตกรรม สื่อวีดิทัศน์
Obec Content Center
“สมบัติการอุ้มน้ำของดิน”

ผู้พัฒนา  นางสาวจุฑามาศ    แจ่มจำรัส

การใช้เทคโนโลยีสำหรับการสื่อสารเป็นปัจจัยสำคัญ โดยเฉพาะยุคดิจิทัลที่กำลังเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น รวมถึงการรู้เท่าทันสื่อ ซึ่งเป็นผลพวงของระบบการศึกษาที่สร้างเด็ก และเยาวชน ในการเพิ่มทักษะและส่งเสริมศักยภาพด้านการศึกษา ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนที่กำลังมาแรงในยุค New Normal คงจะหนีไม่พ้นรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online-Learning) ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความรู้   และทักษะผ่านเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาโปรแกรม สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ หรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้ต่าง ๆ  เพื่อสร้างห้องเรียนเสมือนจริง โดยผู้คนทั่วโลกสามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้นี้ได้อย่างทั่วถึงและสะดวกรวดเร็ว โดยขจัดอุปสรรคด้านสถานที่และเวลา ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตประจำวันในหลายๆ ด้าน และได้ถูกพัฒนาให้ทันสมัยและก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ เพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกให้แก่มนุษย์ ซึ่งปัจจุบันเราสามารถรับรู้ข่าวสารหรือติดต่อสื่อสารกันได้ภายในไม่กี่นาทีด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศสังคมเครือข่าย       โดยไม่มีข้อกำจัดด้านสถานที่และเวลา เมื่อเราสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ง่ายขึ้น ในการศึกษาหรือการทำงาน หันมาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศผ่านสังคมเครือข่ายกันมากขึ้น เช่น การสร้างหน้าเครือข่ายไว้ใน Facebook     เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารหรือรับข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ หรือการโพสโฆษณาใน YouTube เป็นต้น   ไม่เสียค่าใช้จ่าย แล้วยังได้ผลรวดเร็วต่อการสื่อสารให้คนอื่นๆ ได้รับทราบด้วย นอกจากนี้การเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นนวัตรกรรมทางการศึกษาที่เข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนแบบเดิม ครูผู้สอนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน โดยการสร้างสื่อวีดิโอ “สมบัติการอุ้มน้ำของดิน” เผยแพร่โดยใช้ OBEC Content Center ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับให้บริการเผยแพร่เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์แก่ นักเรียน ครู ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา

 

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @