รายงานผลการนิเทศเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง รายงานผลการนิเทศเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ผู้ศึกษา นางกรินอร   กันหาคำ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการ
ปีการศึกษา 2564

 

                                                         บทคัดย่อ

รายงานผลการนิเทศเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อหาคุณภาพของคู่มือแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 (2) เพื่อเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาก่อนและหลังศึกษาคู่มือแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (3) เพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาหลังศึกษาคู่มือแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยใช้การนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) และ (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาครูปฐมวัย ครูหรือบุคลากรของสถานศึกษาที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่มีต่อการนิเทศโดยใช้คู่มือแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการรายงานครั้งนี้  ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูปฐมวัย ครูหรือบุคลากรของสถานศึกษาที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาที่ 10  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จำนวน 33 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) คู่มือแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยใช้การนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) 2) แบบประเมินความเหมาะสมสอดคล้องของคู่มือแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 3) แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการเรียนรู้โดยใช้คู่มือแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จำนวน 30 ข้อ 4) แบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนาระบบการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาหลังศึกษาคู่มือแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยใช้การนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) และ    5) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการนิเทศโดยใช้คู่มือแนวทางการพัฒนาระบบการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยใช้การนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test  แบบ Dependent)

   ผลการศึกษาพบว่า

  1. คุณภาพของคู่มือแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีความเหมาะสมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
  2.   ผู้บริหารสถานศึกษา ครูปฐมวัย ครูหรือบุคลากรของสถานศึกษาที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาหลังศึกษาคู่มือแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสูงกว่าก่อนศึกษาคู่มือแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  3. ผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาหลังศึกษาคู่มือแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยใช้การนิเทศ  แบบชี้แนะ (Coaching) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
  4. ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาครูปฐมวัย ครูหรือบุคลากรของสถานศึกษาที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่มีต่อการนิเทศโดยใช้คู่มือแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยใช้การนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากกล่องพัสดุแฮนเมด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @