รายงานผลการนิเทศเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่อง สำหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง รายงานผลการนิเทศเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่อง สำหรับครูกลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ผู้รายงาน นางสาวประนอม  ศรีดี  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการ
ปีการศึกษา 2564

 

                                                                 บทคัดย่อ

รายงานผลการนิเทศเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่อง สำหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อหาคุณภาพของคู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่อง สำหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 (2) เพื่อเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจของครูผู้สอนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังศึกษาคู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่อง สำหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 (3) เพื่อศึกษาผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในด้านการอ่านรู้เรื่องด้วยกระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหาร และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อกระบวนการนิเทศและคู่มือแนวทางพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่อง สำหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 กลุ่มเครือข่ายแนวทางประสิทธิภาพการจัดการศึกษากลุ่มที่ 4 ปีการศึกษา 2564  จำนวน 11 โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาหรือข้าราชการครูรักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 11 คน และครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 11 คน รวมทั้งหมด 22 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) แบบประเมินความเหมาะสมของคู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถ ด้านการอ่านรู้เรื่อง สำหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 2) แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ            ก่อนและหลังการศึกษาคู่มือฯ 3) แบบนิเทศ ติดตามและประเมินผลความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ในด้านการอ่านรู้เรื่อง ด้วยกระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 4) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้บริหาร และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อกระบวนการนิเทศและคู่มือแนวทางพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่อง สำหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 วิเคราะห์ข้อมูลโดย การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที  (t-test แบบ Dependent)

ผลการศึกษาพบว่า

  1. คุณภาพของคู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่อง สำหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน พบว่า โดยภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด
  2. ผลการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีผลต่อการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 หลังศึกษาคู่มือสูงกว่าก่อนศึกษาคู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่อง สำหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  3. ผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ในด้านการอ่านรู้เรื่อง ด้วยกระบวนการนิเทศ แบบกัลยาณมิตร พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
  4. ความพึงพอใจของผู้บริหาร และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อกระบวนการนิเทศและคู่มือแนวทางพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่อง สำหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

 

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากกล่องพัสดุแฮนเมด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @