การประเมินโครงการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูภาษาไทย ในกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง    การประเมินโครงการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูภาษาไทย
ในกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

ผู้รายงาน   สายสวลี วิทยาภัค

ปีที่ประเมิน 2564

                                                           บทคัดย่อ

การประเมินโครงการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูภาษาไทยในกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 มีวัตถุประสงค์ของการประเมินเพื่อ 1) ประเมินบริบท 2) ประเมินปัจจัยนำเข้า 3) ประเมินกระบวนการ และ4) ประเมินผลผลิต ของโครงการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูภาษาไทยในกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ประชากรที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน 6 คน รองผู้อำนวยการโรงเรียน 4 คน รวมจำนวน 10 คน และครูภาษาไทย จำนวน 70 คน กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ครูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 10 ครูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 10 คน และครูเครือข่าย จำนวน 20 คน รวมจำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินใช้แบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีผลการประเมิน ดังนี้

1. การประเมินด้านบริบท พบว่า ด้านความต้องการจำเป็นตามความเห็นของผู้บริหารและครู การทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มีอันดับของความต้องการจำเป็นในการพัฒนาครูอยู่ที่อันดับ 1 และมีระดับความต้องการจำเป็นในระดับมากที่สุด ด้านความสอดคล้องและ ความเหมาะสมของโครงการ โดยภาพรวมด้านความสอดคล้องมีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด และด้านความเหมาะสมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์ค่าเฉลี่ย ≥3.51 ทุกรายการ
2. การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า ก่อนการดำเนินงานตามโครงการ ตามความเห็นของผู้บริหารและครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และหลังการดำเนินงานตามโครงการโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์ค่าเฉลี่ย ≥3.51 ทุกรายการ
3. การประเมินด้านกระบวนการ พบว่า ด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการ ตามความเห็นของครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์ค่าเฉลี่ย ≥3.51 ทุกรายการ
4. การประเมินด้านผลผลิต พบว่า ตามความคิดเห็นของครูด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านคุณภาพผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครู โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ด้านความพึงพอใจของครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์ค่าเฉลี่ย ≥3.51 ทุกรายการ ตามความคิดเห็นของครูเครือข่าย ด้านคุณภาพผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูเครือข่ายโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผลการประเมินด้านความพึงพอใจของครูเครือข่ายโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์ค่าเฉลี่ย ≥3.51 ทุกรายการ

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากกล่องพัสดุแฮนเมด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @