การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนวัดหว่านบุญ ปีการศึกษา 2564

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียนโรงเรียนวัดหว่านบุญ ปีการศึกษา 2564

ชื่อผู้ประเมิน     นางสาวพรัชนก มอญพูด รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหว่านบุญ
                             สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

ปีที่เผยแพร่ 2565

             การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดหว่านบุญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) 2. ประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) 3. ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation)      4. ประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดหว่านบุญและประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดหว่านบุญ โดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการ แบบซิปโมเดล (CIPP Model) 

ประชากรและกลุ่มผู้ให้ข้อมูลได้แก่ 

 1. ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน (ไม่รวมผู้วิจัย)
 2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน 

      (ไม่รวมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้แทนครู)

 1. ครู จำนวน 26 คน
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 61 คน
 3. ผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 61 คน 

ประชากรได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รวมทั้งหมด 162 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (μ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ผลการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดหว่านบุญ ปีการศึกษา 2564 ปรากฏผลดังนี้

 1. ผลการประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก   (μ=4.14, σ=0.32) โดยมีค่าเฉลี่ย สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) กิจกรรมของโครงการสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง (μ=4.72, σ=0.45) 2) วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน (μ=4.70, σ=0.46) 3) โรงเรียนมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนได้อย่างชัดเจน (μ=4.50, σ=0.55) ข้อที่มีผลการประเมินอยู่ในลำดับสุดท้าย ได้แก่ หลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด (μ=3.35,σ =0.89)
 2. ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ=4.21, σ=0.28) โดยมีค่าเฉลี่ย สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) กิจกรรมในโครงการมีความเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (μ=4.80, σ=0.40) 2) ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบมีความพร้อมในการดำเนินโครงการ (μ=4.52, σ =0.50) 3) มีอาคารสถานที่ในการปฏิบัติกิจกรรมของโครงการอย่างเหมาะสมและเพียงพอ (μ=4.47, σ 0.50) ข้อที่มีผลการประเมินอยู่ในลำดับสุดท้าย ได้แก่ งบประมาณในการดำเนินโครงการมีเพียงพอ (μ=3.72, σ=0.84)
 3. ผลการประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ=4.08, σ=0.20) โดยมีค่าเฉลี่ย สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) กิจกรรมในโครงการช่วยให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ (μ=4.75, σ=0.43) 2) มีการวางแผนการดำเนินโครงการสู่การปฏิบัติ (μ=4.75, σ=0.50) 3) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องด้วยวิธีที่หลากหลายครบทุกกิจกรรม (μ= 4.42, σ=0.54) ข้อที่มีผลการประเมินอยู่ในลำดับสุดท้าย ได้แก่ ดำเนินกิจกรรมโครงการตามแผนและขั้นตอนการดำเนินการที่กำหนดไว้ในโครงการ   (μ = 3.60, σ = 0.92)
 4. ผลการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวินัย ด้านความซื่อสัตย์ และด้านจิตสาธารณะ อยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย (μ = 4.21, σ = 0.23) 

4.1 ด้านมีวินัยค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (μ = 4.24, σ = 0.26) ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) นักเรียนทำตามกฎระเบียบของโรงเรียน/ห้องเรียน/ครอบครัว (μ=4.67, σ=0.47)      2) นักเรียนเป็นคนตรงต่อเวลาและรักษาเวลานัดหมายเป็นอย่างดี (μ=4.55, σ=0.50) 3) นักเรียนแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน/เหมาะสมตามกาลเทศะ (μ= 4.47, σ=0.50) ข้อที่มีผลการประเมินอยู่ในลำดับสุดท้าย ได้แก่ นักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนขณะที่ครูกำลังสอน                (μ=3.42, σ=0.90)

4.2 ด้านความซื่อสัตย์ สุจริต ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (μ=4.11, σ=0.20) ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) นักเรียนไม่เอาของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต (μ=4.80, σ=0.40) 2) เมื่อนักเรียนเก็บสิ่งของผู้อื่นได้จะรีบไปประกาศเพื่อติดต่อคืนให้เจ้าของ (μ=4.52, σ=0.50) 3) นักเรียนพูดความจริง (μ=4.47, σ=0.50) ข้อที่มีผลการประเมินอยู่ในลำดับสุดท้าย ได้แก่ นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างด้านความซื่อสัตย์ได้ (μ = 3.72, σ = 0.96)

4.3 ด้านจิตสาธารณะ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (μ=4.28, σ=0.24) ค่าเฉลี่ยสูงสุด         3 อันดับแรก ได้แก่ 1) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญที่จัดขึ้นในโรงเรียน (μ = 4.77, σ = 0.42) 2) นักเรียนช่วยเหลือครูในการทำงาน ทำกิจกรรมของโรงเรียนด้วยความเต็มใจ (μ=4.56, σ=0.50)   3) นักเรียนดูแล รักษาสาธารณะสมบัติและสิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ (μ=4.47, σ=0.50) ข้อที่มีผลการประเมินอยู่ในลำดับสุดท้าย ได้แก่ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ที่ชุมชนจัดขึ้นเสมอ (μ=3.42, σ=0.90)

 1. การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดหว่านบุญ ในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวินัย ด้านความซื่อสัตย์ และด้านจิตสาธารณะ อยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย (μ = 4.22, σ = 0.24) 

5.1 ด้านมีวินัยค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (μ = 4.11, σ = 0.36) ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) นักเรียนแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน/เหมาะสมตามกาลเทศะ (μ=4.70, σ=0.45) 2) นักเรียนเข้าแถวซื้ออาหารหรือเข้าแถวเวลาเข้าห้องน้ำสาธารณะ  (μ=4.50, σ=0.56) 3) นักเรียนช่วยรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน 

(μ=4.39, σ=0.61) ข้อที่มีผลการประเมินอยู่ในลำดับสุดท้าย ได้แก่ นักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนขณะที่ครูกำลังสอน (μ=3.67, σ=0.90)

5.2 ด้านความซื่อสัตย์ สุจริต ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (μ=4.32, σ=0.22) ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) นักเรียนไม่เอาของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต (μ=4.73, σ=0.47)   2) เมื่อนักเรียนเก็บสิ่งของผู้อื่นได้จะรีบไปประกาศเพื่อติดต่อคืนให้เจ้าของ (μ=4.54, σ=0.52)   3) นักเรียนทำการบ้านหรือรายงานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเอง (μ=4.42, σ=0.56) ข้อที่มีผลการประเมินอยู่ในลำดับสุดท้าย ได้แก่ นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างด้านความซื่อสัตย์ได้ (μ=3.98, σ=0.42)

5.3 ด้านจิตสาธารณะ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (μ=4.25, σ=0.33) ค่าเฉลี่ยสูงสุด   3 อันดับแรก ได้แก่ 1) นักเรียนช่วยเหลือครูในการทำงาน ทำกิจกรรมของโรงเรียนด้วยความเต็มใจ (μ=4.72, σ=0.48) 2) นักเรียนดูแล รักษาสาธารณะสมบัติและสิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ (μ=4.57, σ=0.49) 3) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญที่จัดขึ้นในโรงเรียน (μ=4.52, σ=0.50)    ข้อที่มีผลการประเมินอยู่ในลำดับสุดท้าย ได้แก่ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม (μ=3.88, σ=0.89)

 1. การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อคุณค่าและผลประโยชน์ของโครงการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์โรงเรียนวัดหว่านบุญ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ=4.20, σ=0.23) โดยมีค่าเฉลี่ย สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) สามารถนำหลักการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน (μ=4.72, σ=0.48) 2) สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและระเบียบข้อบังคับต่างๆ (μ=4.55, σ=0.50) 3) สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตนให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน (μ=4.45, σ=0.50) ข้อที่มีผลการประเมินอยู่ในลำดับสุดท้าย ได้แก่ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเวลา (μ=3.72, σ=0.89)
 2. การประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดหว่านบุญ ในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวินัย ด้านความซื่อสัตย์ และด้านจิตสาธารณะ อยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย (μ=4.25, σ=0.29) 

7.1 ด้านมีวินัยค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (μ=4.17, σ=0.60) ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) นักเรียนแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน/เหมาะสมตามกาลเทศะ             (μ=4.67, σ=0.50) 2) นักเรียนเข้าแถวซื้ออาหารหรือเข้าแถวเวลาเข้าห้องน้ำสาธารณะ        (μ=4.45, σ=0.59) 3) นักเรียนช่วยรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน (μ=4.39, σ=0.61) ข้อที่มีผลการประเมินอยู่ในลำดับสุดท้าย ได้แก่ นักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนขณะที่ครูกำลังสอน (μ=3.67, σ=0.90)

7.2 ด้านความซื่อสัตย์ สุจริต ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (μ=4.31, σ=0.23) ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) นักเรียนทำการบ้านหรือรายงานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเอง (μ=4.72, σ=0.48) 2) นักเรียนไม่เอาของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต (μ= 4.52, σ = 0.53) 3) เมื่อนักเรียนเก็บสิ่งของผู้อื่นได้จะรีบไปประกาศเพื่อติดต่อคืนให้เจ้าของ (μ=4.42, σ=0.56) ข้อที่มีผลการประเมินอยู่ในลำดับสุดท้าย ได้แก่ เมื่อนักเรียนทำผิดจะยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดของตน (μ=3.98, σ=0.42)

7.3 ด้านจิตสาธารณะ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (μ=4.26, σ=0.24) ค่าเฉลี่ยสูงสุด        3 อันดับแรก ได้แก่ 1) นักเรียนอาสาทำงานให้ผู้อื่นด้วยกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญา โดยไม่หวังผลตอบแทน (μ=4.72, σ=0.48) 2) นักเรียนช่วยเหลือครูในการทำงาน ทำกิจกรรมของโรงเรียนด้วยความเต็มใจ (μ=4.55, σ=0.53) 3) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม (μ=4.45, σ=0.50) ข้อที่มีผลการประเมินอยู่ในลำดับสุดท้าย ได้แก่ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ที่ชุมชนจัดขึ้นเสมอ (μ=3.88, σ=0.89)

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านอิฐ (รัฐประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @