รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21  โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

KRUPUNMAI SHARE

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21  โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

ผู้รายงาน : นายธีระศักดิ์   โนชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม

ปีการศึกษา  : 2565

รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21  โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อสร้างรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะด้านอาชีพในศตวรรษที่21 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย การวิจัยครั้งนี้มีวิธีการดำเนินงาน 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพของการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะด้านอาชีพในศตวรรษที่21 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย คณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการจำนวน   9  คน  ครูจำนวน  13  คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ยกเว้นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นผู้แทนครูและผู้แทนผู้บริหารได้อยู่ในส่วน ที่เป็นครูสอนแล้ว ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-ปีที่ 6 จำนวน  148 คน จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling ) ตามตารางของ Krejcie & Morgan รวมทั้งหมด      177 คน ใช้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามงานวิจัย  เรื่องสภาพของการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย และแบบสอบถามงานวิจัย  เรื่องสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ทางสถิติ คือ ความถี่(Frequency)  ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) วิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) และสังเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวบ  ขั้นตอนที่ 2  การสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะด้านอาชีพในศตวรรษที่21 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ จากผู้มีส่วนได้เสียในด้านของการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะด้านอาชีพในศตวรรษที่21 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้มีส่วนได้เสียโดยคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ และบรรยายเป็นความเรียง ส่วนการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) วิเคราะห์ร่างรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะด้านอาชีพในศตวรรษที่21 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คนโดยคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกำหนดตามเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ และบรรยายเป็นความเรียง ขั้นตอนที่ 3 ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะด้านอาชีพในศตวรรษที่21 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย การนำไปใช้ ดำเนินการในปีการศึกษา2565 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 234 คนและครูจำนวน 13 คน รวม 247 คน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ และบรรยายเป็นความเรียง และขั้นตอนที่ 4 ผลการทดลองรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะด้านอาชีพในศตวรรษที่21 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 148 คนจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling ) ตามตารางของ Krejcie & Morgan และครูจำนวน 13 คน รวม 247 คน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ทางสถิติ คือ ความถี่(Frequency)  ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) วิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) และการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารการประเมินวัดผลของโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม

สรุปผลการวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21  โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ดังนี้

1.ศึกษาสภาพของการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะด้านอาชีพในศตวรรษที่21 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายพบว่า สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะด้านอาชีพในศตวรรษที่21 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.92 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.863  ทางด้านสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะด้านอาชีพในศตวรรษที่21 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.81 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.472

2.การสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะด้านอาชีพในศตวรรษที่21 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย พบว่ามีองค์ประกอบที่สำคัญ 5 องค์ประกอบ ดังนี้1. หลักการของรูปแบบ 2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3. วิธีการดำเนินงานของรูปแบบ 4. การประเมินผลของรูปแบบ และ 5. เงื่อนไขความสำเร็จของรูปแบบ

3. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะด้านอาชีพในศตวรรษที่21 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายพบว่าการดำเนินการนำร่างรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ที่ได้รับการพัฒนานำมาทดลองใช้ในปีการศึกษา 2565 พบว่า การนำไปทดลองใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2565ถึง 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 มีผลการการทดลองใช้ที่ดีและมีการปรับปรุงรูปแบบให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น

4. ผู้เชี่ยวชาญมีการประมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการประเมินการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมทักษะด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย พบว่า มีการประมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้    กลุ่มตัวอย่างนักเรียนการประเมินตนเองในด้านทักษะอาชีพในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด   สมรรถนะของผู้เรียนที่มีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไปของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ปีการศึกษา 2565 อยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90.79   การประเมินคุณลักษะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 พบว่า นักเรียนมีคุณลักษะอันพึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 94.59 ส่วนโรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียนได้รับการการยอมรับ และคำชื่นชมโดยได้รับรางวัลในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือและระดับประเทศ

 

 

 

 

 

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

รูปแบบการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐานของครูโรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @