รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัยเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยของนักเรียนโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก  อุตรดิตถ์

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง      รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัยเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยของนักเรียนโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก  อุตรดิตถ์

ชื่อผู้ประเมิน    นายพิษณุ  อินทุภูติ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ

ปีการศึกษา   2565

 บทคัดย่อ

                รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัยเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยของนักเรียน โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินความสอดคล้องด้านสภาวะแวดล้อม  (Context) 2) เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input)  3) เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านกระบวนการดำเนินงาน  (Process) 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิต (Product) โดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการ จำนวน 532 คน ได้แก่  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 12 คน (ในส่วนที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และครูโดยไม่มีการสุ่มตัวอย่าง) ครูผู้สอน จำนวน 40 คน เลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) นักเรียนโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลกและผู้ปกครองนักเรียน จำแนกเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 240 คน และผู้ปกครอง จำนวน 240 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 4 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 แบบประเมินความสอดคล้องด้านสภาวะแวดล้อม (Context)  และประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ฉบับที่ 2 แบบประเมินความเหมาะสมด้านกระบวนการ (Process) และฉบับที่ 3 – 4 แบบประเมินระดับการปฏิบัติด้านผลผลิต (Product) ของโครงการสถานศึกษาปลอดภัยเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยของนักเรียน โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ยซึ่งผลการประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัยเพื่อส่งเสริม ความปลอดภัยของนักเรียน โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ สรุปได้ดังนี้

ผลการประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัยเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยของนักเรียน โรงเรียน วัดโบสถ์ศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พบว่า การดำเนินงานของโครงการโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านสภาวะแวดล้อม (Context) รองลงมา คือ ด้านผลผลิต (Product) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input)

  1. สภาวะแวดล้อม (Context) โดยภาพรวมมีผลการประเมินความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด

2.ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) โดยภาพรวม มีผลการประเมินความเหมาะสมอยู่ใน       ระดับมาก

  1. ด้านกระบวนการการดำเนินงาน( Process) โดยภาพรวม มีผลประเมินความเหมาะสมอยู่ ในระดับมากที่สุด
  2. ด้านผลผลิต (Product) มีผลการประเมิน

4.1 ด้านผลผลิต (Product) มีผลการประเมินการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา ผลการประเมินรายกิจกรรม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกกิจกรรม กิจกรรมที่ 3 พัฒนางานระเบียบวินัยนักเรียน มีผลการประเมินการปฏิบัติสูงที่สุด รองลงมา คือ กิจกรรมที่ 2 จราจรขับขี่ปลอดภัย โดยมีผลการประเมินการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และกิจกรรมที่ 1 พัฒนางานระเบียบวินัยนักเรียนเชิงบวก  โดยมีผลการประเมินการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก ผลการประเมินการปฏิบัติต่ำที่สุด คือ กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมทบทวนวินัยค่ายเยาวชน โดยมีผลการประเมินการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก

                   4.2 ความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมตามโครงการสถานศึกษาปลอดภัยเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยของนักเรียน โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์พบว่าในภาพรวมของกิจกรรมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @