KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง      รายงานการพัฒนาภาวะผู้นำครูในการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองสองห้อง

ผู้จัดทำ      นางสาวจิชาดา กิตติตระกูล     ผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองสองห้อง

บทคัดย่อ

 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความต้องการการพัฒนาภาวะผู้นำครูในการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองสองห้อง 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำครูในการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองสองห้อง และ3) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาภาวะผู้นำครูในการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองสองห้อง กลุ่มผู้ร่วมวิจัย ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และ ครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองสองห้อง  จำนวนทั้งหมด 8 คน ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

  1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า องค์ประกอบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง องค์ประกอบที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาพอเพียง ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์เป้าหมายของการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) การวิเคราะห์จุดมุ่งหมาย สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้และ ตัวชี้วัดและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน3) กำหนดหน่วยการเรียนรู้ 4) เนื้อหาสาระวิชา 5) ออกแบบการเรียนรู้ 6) จัดทำแผนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  2. ผลการพัฒนาภาวะผู้นำครูในการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการพัฒนาโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) 2 วงรอบ พบว่าผู้วิจัยปฏิบัติตามขั้นตอน วิเคราะห์องค์ประกอบและพิจารณาตัวบ่งชี้การพัฒนาภาวะผู้นำครูในการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน โดยผู้วิจัยพิจารณาจากพันธกิจ เป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา รวมถึงนิเทศ กำกับ ติดตามเป็นระยะที่ชัดเจนตามกระบวนการนิเทศ โดยผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และมีปฏิทินกำหนดการนิเทศ กำกับ ติดตาม
  3. ผลการดำเนินการวิจัยและพัฒนาภาวะผู้นำครูในการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้นวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง พบว่า แนวการพัฒนาภาวะผู้นำครูในการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล หลักสูตรสถานศึกษาพอเพียง แผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สื่อ เทคโนโลยี แหล่งการเรียนรู้ ศูนย์การ เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางการวัดและประเมินผลการ เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเกิดขึ้นจากการร่วมมือ ร่วมใจของครู บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชนและ องค์กรชุมชนตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัด การศึกษาทุกภาคส่วน
5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @