KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง           รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการส่งเสริมการคิด สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

ชื่อผู้วิจัย          นางสาวรัตนา  ลีลาชัย

ตำแหน่ง          ครู วิทยฐานะครู ชำนาญการพิเศษ

ปีที่ทำการศึกษาค้นคว้า  2565

 

บทคัดย่อ   

 

การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการส่งเสริมการคิด สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ซึ่งอยู่ในสาระการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก จำนวน 7 เล่ม  ได้แก่

  1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการส่งเสริมการคิด เรื่อง ขนมกล้วยอร่อย
  2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการส่งเสริมการคิด เรื่อง จักรยานคันใหม่
  3. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการส่งเสริมการคิด เรื่อง ครอบครัวพี่สาลี่
  4. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการส่งเสริมการคิด เรื่อง นกกางเขน
  5. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการส่งเสริมการคิด เรื่อง หน้าที่ของเด็กดี
  6. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการส่งเสริมการคิด เรื่อง พี่โอ๊ตกลับใจ
  7. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการส่งเสริมการคิด เรื่อง ศีลห้าพาสุขใจ

ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนพัฒนาการทางด้านสติปัญญา ความรู้ความเข้าใจ ทักษะการคิด ก่อนเรียนกับหลังเรียน ของนักเรียนหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการส่งเสริมการคิด สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุ อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในครั้งนี้ จำนวน 1 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 19 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้การวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการส่งเสริมการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 21 แผน 2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการส่งเสริมการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 7 เล่ม  3) แบบประเมินพัฒนาการ มีทั้งหมด 20 ข้อ แบ่งเป็น 4 ตอน ตอนที่ 1 มี 5 ข้อ ประเมินด้านความรู้ความเข้าใจ ตอนที่ 2 มี 5 ข้อ ประเมินการคิดเกี่ยวกับปริศนาคําทาย ตอนที่ 3 มี 5 ข้อ ประเมินการคิดจากการฟังและดูนิทานเพลง เต่า งูและกา ตอนที่ 4 มี 5 ข้อ ประเมินการมีคุณธรรมจริยธรรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าคะแนน t-test

ผลการวิจัย พบว่า

  1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการส่งเสริมการคิด สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต1 ประกอบด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  จำนวน 7 เล่ม ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการส่งเสริมการคิเรื่อง ขนมกล้วยอร่อย  2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการส่งเสริมการคิด    เรื่อง จักรยานคันใหม่  3) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการส่งเสริมการคิด เรื่อง ครอบครัวพี่สาลี่

4) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการส่งเสริมการคิด เรื่อง นกกางเขน  5) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการส่งเสริมการคิด เรื่อง หน้าที่ของเด็กดี  6) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการส่งเสริมการคิด รื่อง พี่โอ๊ตกลับใจ และ7) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการส่งเสริมการคิด เรื่อง ศีลห้าพาสุขใจ

มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.77 / 87.63  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80  ที่กำหนดไว้

  1. เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนกุดบาราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้ทำการประเมินผลพัฒนาการทางด้านสติปัญญา ความรู้ความเข้าใจ ทักษะการคิด ก่อนเรียนและหลังเรียน ปรากฏว่าคะแนนพัฒนาการหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

โดยสรุปการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้ชุดบูรณาการส่งเสริมการคิด สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3  โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง ที่ผู้วิจัยคิดค้นพัฒนาขึ้น มีความเหมาะสมมากที่สุด      มีประสิทธิภาพสูง สามารถส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญา ด้านความรู้ความเข้าใจ ทักษะทางการคิด ความคิดรอบยอด การคิดแก้ปัญหา  ทักษะทางภาษา ด้านกระบวนการเรียนรู้ และเจตคติในการเรียนรู้ที่ดี จึงมีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดาวน์โหลดนวัตกรรมเผยแพร่ที่นี่

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @