ผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการ

การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่าง 5Eกับ STAD เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว   เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา ทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อผลงาน  การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่าง 5Eกับ STAD เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว   เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา ทางคณิตศาสตร์ สำหรับนัก ...

Read More »

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์(SEARCH-D Model) เพื่อเสริมสร้าง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อเรื่อง         การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์(SEARCH-D Model) เพื่อเสริมสร้าง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส ...

Read More »

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านอิฐ (รัฐประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

ชื่อเรื่อง          รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านอิฐ (รัฐประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่าง ...

Read More »

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง           การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิด อย่างมีวิจารณญาณและมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผ ...

Read More »

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง              การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อเสริมสร้าง ความสามารถในการเขียนสะกดคำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษ ...

Read More »

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง        การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างความสามารถ ในการอ่านจับใจความสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ...

Read More »

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมความคิด สร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเรื่อง แสงและการมองเห็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง            การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมความคิด สร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเรื่อ ...

Read More »

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบ PWPA สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบ PWPA สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนวัดเมธังกรา ...

Read More »

การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน ร่วมกับทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์สู่ผลงานการเขียนเล่าเรื่องเมืองเพชรบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

Read More »

ชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความสำคัญภาษาไทยชุดสวัสดีเมืองชะอำโดยเทคนิคการสอน KWL-PULS

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @