Breaking News

มาใหม่วันนี้

การวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับความสามารถของครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะในศตวรรษที่ 21

งานวิจัยเรื่อง     การวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับความสามารถของครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะในศตวรรษที่ 21 ผู้ ...

Read More »

การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสร ราษฎรวิทยา)

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @