Breaking News

มาใหม่วันนี้

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะตามแนวทางการพัฒนา ทั้งระบบ : โรงเรียนเนินสง่าวิทยา

ชื่องานวิจัย      รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะตามแนวทางการพัฒนา ทั้งระบบ : โรงเรียนเนินสง่าวิทยา ชื่อผู้วิจัย         นายเกียรติ   ...

Read More »

รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนา ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนโรงเรียนเนินสง่าวิทยา

ชื่องานวิจัย      รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนา ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนโรงเรียนเนินสง่าวิทยา ชื่อผ ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @