บรรณานุกรมภาษาไทย-เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  เผยแพร่ผลงานวิชาการ วิทยฐานะครู

   


      บรรณานุกรมภาษาไทย
      พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ.2554 

  ผู้เขียน : wilailuk11


  ให้คะแนนผลงานวิชาการนี้ :

  Blog หมายเลข 313 | คะแนน Rating: 2.9/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 68 votes)

  คำค้น : ผลงานกลุ่มสาระภาษาไทย

  บรรณานุกรม
   
  กนกวรรณ สมโต. การสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสายอักษร. วิทยานิพนธ์. กรุงเทพฯ           มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร, 2549.
  กรมวิชาการ. คู่มือการจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย. กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,  2544.
  _______. คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย.  กรุงเทพฯ : องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์  (ร.ส.พ.),  2544.
  _______. รายงานการวิจัยการศึกษาสภาพการอ่านของนักเรียน.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,  2544.
  _______. แผนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยและการใช้ภาษาไทย.  กรุงเทพฯ : 
                     โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,  2545.
                        _______. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544.  พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : องค์การ รับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์  (ร.ส.พ.),  2545.
                        _______. การจัดสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน             พุทธศักราช 2544.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,  2546. 
  _______. การจัดสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน          พุทธศักราช 2544. กรุงเทพฯ  :  อักษรเจริญทัศน์, 2544.
  กุศยา แสงเดช. แบบฝึกคู่มือการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ระดับ                         ประถมศึกษา. กรุงเทพฯ : แม็ค, 2545.
  ขวัญใจ อนุกูลพูลลาภ. การพัฒนาแบบฝึกทักษะชุดหลักเกณฑ์ทางภาษา เรื่องการอ่านและการ    เขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่องการอ่าน และเขียนสะกดคำไม่ตรงมาตราตัวสะกดแม่ กด  โดยใช้แบบฝึกทักษะ. การค้นคว้าอิสระ       การศึกษามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2649.
  คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ,  สำนักงาน. แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียน
                     ภาษาไทย  ระดับประถมศึกษา เล่ม 1.  กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2545.
  จิราพร  พรมวาศรีการพัฒนาแผนการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  เรื่องการ              อ่านและเขียนสะกดคำไม่ตรงมาตราตัวสะกดแม่กดโดยใช้แบบฝึกทักษะ. การค้นคว้าอิสระ                  การศึกษามหาบัณฑิต.  มหาวิทยาลัยสารคามคาม,  2549.
  เจือจันทร์ ไหวพริบการใช้ภาษาไทย.  ภูเก็ต  :  สถาบันราชภัฎภูเก็ต, 2542.
  ฉวีวรรณ กีรติกร.  หน่วยที่ 4  สื่อการสอนกลุ่มทักษะคณิตศาสตร์ เอกสารการสอนชุดวิชา
                     สื่อการสอนระดับประถมศึกษา  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.          กรุงเทพฯ  :  ฝ่ายการพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543.
  ฉวีวรรณ  คูหาภินันทน์การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน  (Reading and Reading
  Promotion). กรุงเทพฯ  :  โสภณการพิมพ์, 2542.
  ชัยยงค์ พรหมวงศ์. หน่วยที่ 1  สื่อการสอนกับเด็กประถมศึกษา เอกสารการสอนชุดวิชา
                     สื่อการสอนระดับประถมศึกษา  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.          กรุงเทพฯ  :  ฝ่ายการพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543.
  ชัยวัฒน์ ดุงศรีแก้ว. ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียน              ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี. รายงาน             การค้นคว้าอิสระ  ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัย, 2543.
  ฐะปะนีย์ นาครทรรพการสอนภาษาไทยขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา.  กรุงเทพฯ  :
  โรงพิมพ์สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, 2545.
  ดวงพร พวงเพ็ชร์. การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านจากครอบครัวของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6  ในโรงเรียนกรุงเทพมหานคร. : กรุงเทพฯ, 2541.
  ถวัลย์ มาศจรัส. นวัตกรรมการศึกษาชุด. แบบฝึกหัด-แบบฝึกเสริมทักษะ เพื่อพัฒนาผู้เรียนและการจัดทำผลงานทางวิชาการอาจารย์ 3 (ครูชำนาญการ ครูเชี่ยวชาญและครูเชี่ยวชาญพิเศษ และบุคลากรทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : ธารอักษร, 2546.
  ทัศนี ศุภเมธี. การสอนภาษาไทย. กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2542.
  นพดล จันทร์เพ็ญการใช้ภาษาไทย. : กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์ต้นอ้อ, 2542.
  นิภาพร วงษ์ศิลา. การพัฒนาแบบฝึกทักษะการสะกดคำยาก วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้น   ประถมศึกษาปีที่ 3 .รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ การศึกษามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัย      มหาสารคาม, 2545.
  บุญชม ศรีสะอาดการวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่  7.  กรุงเทพฯ  : สุวีริยาสาส์น, 2545.
  บุญชม   ศรีสะอาด. การวิจัยสำหรับครู. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สุวีริยาสาส์น, 2546.
  บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์.  พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ  :       โรงพิมพ์และทำปกเจริญผล, 2540.
   
   
  เบ็ญจมาศ  กาลาศรีผลการเรียนแบบร่วมมือโดยการใช้เทคนิคบูรณาการการอ่านและ
   การเขียนที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
   ปีที่ 6.  วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,  2544.
  ประคอง สุทธสารคู่มือการจัดกิจกรรมสำหรับครูยุคใหม่เรียนภาษาไทยด้วยเพลงชุด 2
   สาระหลักภาษา. กรุงเทพฯ  :  ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550.
  ประดิษฐ์ ทองคำปลิวและครรชิต มรูญผล. จากหลักสูตรสู่แฟ้มผลงานข้าราชการครู. กรุงเทพฯ :               ซูม, 2541.
  ประทีป  แสงเปี่ยมสุขรูปแบบการสอนความเข้าใจในการอ่าน. กรุงเทพฯ  :  โอเดียนสโตร์, 2540.
  ประเทิน มหาขันธ์. การสอนอ่านเบื้องต้น. ชลบุรี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒบางแสน, 2530
  ปราณี  บุญชุ่ม เเละคณะ.  ภาษาไทย.  กรุงเทพฯ  :  สำนักพิมพ์แม็ค  จำกัด, 2539.
  ผอบ โปษะกฤษณะลักษณะเฉพาะภาษาไทย. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : บำรุงสาสน์, 2532.
  เผชิญ กิจระการ.  การวิเคราะห์ประสิทธิภาพสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  อี 1/ อี 2
                     การวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  7 : 44-52;  กรกฎาคม, 2544.
  พนมวัลย์ วรดลย์. การสร้างแบบฝึกหัดการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2. ปริญญานิพนธ์  การศึกษามหาบัณฑิตการประถมศึกษา.  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร,  2542.
  พวงรัตน์ ทวีรัตน์. วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคม. พิมพ์ครั้งที่ 6.  กรุงเทพฯ :
                   สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา.  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2538. 
  พิมล แจ่มแจ้ง. การสร้างชุดฝึกซ่อมเสริมการเขียนสะกดคำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2. ปริญญานิพนธ์. การศึกษามหาบัณฑิต  การประถมศึกษา.  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร,  2542.
                  มูฮำมัดสุกรี มะยาผลของการสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาทและวิธีการเสริมแรงที่มีต่อความเข้าใจใน                        การอ่านภาษามลายูของนักเรียนระดับชั้นมุตาวัซซีเตาะฮ์ปีที่ 3. วิทยานิพนธ์
                    ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,  2545.
  แม้นมาส ชวลิต, บรรณาธิการ. การสร้างสังคมการอ่านและการใช้สารนิเทศ  (Towards
  Reading  and  Information  Society). เอกสารวิชาการจัดพิมพ์เนื่องในการประชุมใหญ่
  สามัญประจำปี 2530. กรุงเทพฯ  : สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย, 2530.
  รัชนี ศรีไพรวรรณหน่วยที่ 3  สื่อการสอนกลุ่มทักษะภาษาไทย เอกสารการสอนชุดวิชา
   สื่อการสอนระดับประถมศึกษา  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.               ฝ่ายการพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543.
  ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พุทธศักราช 2542.  กรุงเทพฯ  :
                     ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์, 2546.
  รุจิร์  ภู่สาระ.  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2545.
  วรรณี โสมประยูร.  การสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ  :  ไทยวัฒนาพานิช, 2542.
  วรินทรา วัชรสิงห์. หลักและเทคนิคการสร้างแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา.             กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537.
  วัฒนาพร ระงับทุกข์แผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง. กรุงเทพฯ : แอล  ที  เพรส, 2542.
  วันเพ็ญ บุญชุม. ผลของการเรียนแบบร่วมมือแบบบูรณาการอ่านและการเขียนที่มีต่อ
   ความเข้าใจในการอ่านและเจตคติต่อการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
   วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,  2542.
  วัลลภ  กันทรัพย์.  ข้อคิดเบื้องต้นในการสอนการสอนที่เน้นกระบวนการ.  กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2534.
  วิไล พิพัฒน์มงคลพร. เอกสารประกอบการสอนวิชา 215311  การสร้างแบบฝึกทักษะ. 2544.
  ศักรินทร์  สุวรรณโรจน์เส้นทางความก้าวหน้าของผู้บริหารสถานศึกษา คู่มือการจัดทำผลงานทาง            วิชาการและการรายงานความเชี่ยวชาญพิมพ์ครั้งที่ 2กรุงเทพฯ :   สถาบันพัฒนา               องค์การและการบริหาร,   2535.
  สงบ ลักษณะ. แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา.วารสารข้าราชการครู 18  (สิงหาคม               กันยายน), 2541.
  สนิท สัตโยภาส.  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบค้น. กรุงเทพฯ  :  บริษัทเซ็นจูรี่  จำกัด, 2545.
  สมถวิล วิเศษสมบัติการพัฒนาแบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นประถม
  ศึกษาปีที่ 5  สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี. ปทุมธานี, 2543.
  สมนึก ภัททิยธนี.  การวัดผลการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 4. กาฬสินธุ์ : ประสานการพิมพ์, 2546.
  สมศักดิ์ คงเที่ยง และอัญชลี โพธิ์ทอง. หลักการบริหารบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.                   ภาควิชาการบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  :  มหาวิทยาลัยรามคำแหง,  2542.
  สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซ่อมเสริม ทักษะภาษาไทยระดับประถมศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2535.
  สำลี รักสุทธี.  เทคนิคการเขียนหลักสูตร. กรุงเทพฯ : เรืองแสงการพิมพ์, 2544.
  สุจริต เพียรชอบและสายใจ อินทรัมพรรย์. วิธีสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ     ไทยวัฒนาพานิช, 2536.
  สุจริต เพียรชอบ.  วิธีสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา.  พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ  :  ไทยวัฒนาพานิช.2538.
  สุจินต์ วิศวธีรานนท์. เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมการสอนมัธยมศึกษา  หน่วยที่ 6-10.
   นนทบุรี  :  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  2536.
  สุดา พรหมวงศ์. . หน่วยที่ 6 สื่อการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต. เอกสารการสอน
  ชุดวิชาสื่อการสอนระดับประถมศึกษา  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา-            ธิราช.  กรุงเทพฯ  :  ฝ่ายการพิมพ์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  2543.
  สุนันทา  สุนทรประเสริฐ.  การผลิตนวัตกรรมการเรียนการสอน  การสร้างแบบฝึก.
  ชัยนาท  :  ชมรมพัฒนาความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย, 2544.
  สุนีรัตน์ แสงขาวผลของการใช้แบบฝึกการเขียนแบบสร้างสรรค์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์การ
                     เขียนกลอนสุภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร
     มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2541.
  สุพิน บุญชูวงศ์. หลักการสอน พิมพ์ครั้งที่ 2. ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะวิชาครุศาสตร์
                     กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูสวนดุสิต,  2531.     
  สุภจิตร คงสุวรรณ. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกทักษะการเขียนคำที่ไม่ตรงตาม                มาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาล         ศรีวิไล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตร      
                     มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2550.
  สุภาลักษณ์  ชัยอนันต์. ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อโครงการส่งเสริมการปลูกมะเขือเทศแบบ           มีสัญญาผูกพันในจังหวัดลำปาง.  วิทยานิพนธ์  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  เกษตรศาสตร์.                มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540.
  สุรวิทย์ ตาไธสง. การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำยากตามมาตรา
                     ตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านท่าลี่. 
                     นครราชสีมา, 2550.
  สุวิทย์ มูลคำ และอรทัย มูลคำ.    21 วิธีจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด. กรุงเทพฯ :   ภาพพิมพ์, 2545.
  เสนาะจิต สิริเลิศธีรกุลแบบฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1             โรงเรียนธนากรสงเคราะห์  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย  :  เอกสารอัดสำเนา, 2548.
  เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์..  การพัฒนาการสอนภาษาไทยแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา เล่ม 2. กรุงเทพฯ  :  ประยูรวงศ์พริ้นติ้ง, 2534.
  องค์การ อินทรัมพรรย์. การบริหารงานวิชาการการจัดการโรงเรียนประถมศึกษา. กรุงเทพฯ :                      โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2526.
  อดุลย์ บุญปลื้ม. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเขียนสะกดคำ  สำหรับนักเรียนชั้น
  ประถมศึกษาปีที่ 1  โดยใช้แบบฝึกที่จัดคำเป็นกลุ่มคำและแบบฝึกที่จัดคำคละคำ. วิทยานิพนธ์  การศึกษามหาบัณฑิต.  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2539.
  อนงค์ศิริ วิชาลัยเสริมความรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา. พะเยา : สำนักงานการ
                     ประถมศึกษาจังหวัดพะเยา, 2535.
  อัจฉรา ชีวพันธ์. กิจกรรมการเขียนสร้างสรรค์ในชั้นประถมศึกษา. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
  _______. อ่านสนุกปลุกสำนึก เล่ม 1 กรุงเทพฯ :  สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,          2548.
  อัมพวรรณ์ โคโตสี. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกทักษะการสะกดคำ กลุ่มสาระ   การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. วิทยานิพนธ์. การศึกษามหาบัณฑิต      มหาสารคาม. มหาวิทยาลัยสารคาม, 2550.
  อาภรณ์ ใจเที่ยง. หลักการสอน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2540.
  อุทัยพรรณ   สุดใจ. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การโทรศัพท์แห่ง ประเทศไทยจังหวัดชลบุรี. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมวิทยา               ประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545.
  เอกรินทร์  สี่มหาศาลกระบวนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  แนวคิดสู่การปฏิบัติ.
  กรุงเทพฯ  :  บุ๊คพอยท์, 2545.
  Hirsch, V.E. A  Study  of  instructional Approachs  to  Spelling  :  Student  Achievement  and Teacher  Attitude.  Dissertation  Abstracts.  41  :  2912-A, 1981.
  Lowey,  Eleaner  Blodwyn  Lane. THE  Effects  of  Four  Drill  and  Practice  Times  Unit  on the Decording  Performances  of  Students  with  Practice  Specific  Learning  Disabilities, Dissertation  Abstracts  International.  39  :  817-A.  (1978, August).
  Passannante,  Cail  R. Spelling  of  Proficiency  and  Early  Training  with  I .T .A.
                        Resources  in  Education.  7 : 56  (1979, July).
  Schwendinger, James  Rea. A  Study  of  Modality  of  Inferences  and  Their  Relationship  to Spelling  Achievement  of  Sixth  Grade  Student.  Resources  in  Education.  12 : 51. (1997,  December).
   
   
   
   
   
   
   

  จำนวนที่เข้าชม : 41404   [ คลิกขึ้นบน ]
   


   
  ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
      การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
      บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ช่วงเวลาและการเรียงลำดับเหตุการณ์
      การพัฒนาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์งานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
      บทคัดย่อ
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      รายงานการพัฒนาหนังสือนิทานส่งเสริมการอ่านและเขียนคาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ


  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา สอบครู ครูผู้ช่วย วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ
  ©Copyright 2015, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  |