Breaking News

มาใหม่วันนี้

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1

ชื่อเรื่อง              รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 ผู้รายงาน           นาง ...

Read More »

การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ประกอบชุดแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์)

ชื่อเรื่อง   การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ประกอบชุดแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรี ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @