การทำโครงงานคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI)-เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  เผยแพร่ผลงานวิชาการ วิทยฐานะครู

   


      การทำโครงงานคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI)
      พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2554 

  ผู้เขียน : ruur2555


  ให้คะแนนผลงานวิชาการนี้ :

  Blog หมายเลข 410 | คะแนน Rating: 1.8/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 32 votes)

  คำค้น : ผลงานวิชาการ

   

  การทำโครงงานคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI)

           เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกระบวนการเรียนการสอนวิชา การนำเสนอแบบสื่อประสม
  การทำโครงงานคอมพิวเตอร์นั้นแบ่งออกได้ 5 ประเภทคือ(จัดอยู่ในโครงประเภทที่ 1)


           
  1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา(Education Media)
           2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ(Tool Development)
           3. โครงงานประเภททดลองทฤษฎี(Theory Experiment)
           4. โครงงานประเภทประยุกต์ใช้งาน(Application)
           5. โครงงานพัฒนาเกมส์(Game Development)

  วิธีดำเนินการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI)

           โครงงานฯ เป็นกิจกรรมที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องหลายขั้นตอน แต่ละขั้นตอนจะมีความสำคัญต่อโครงงานนั้นๆ การแบ่งขั้นตอนมีความสำคัญต่อการทำโครงงานฯ นั้น การแบ่งขั้นตอนการทำโครงงานอาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงงาน และการวางแผนการทำโครงงานในที่นี้แบ่งการทำงานออกเป็น 6 ขั้นตอนดังนี้
           
  1. การคัดเลือกหัวข้อโครงงานที่สนใจทำ อาจได้จากปัญหา คำถาม หรือความสนใจในเรื่องนั้นๆ การสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัว การอ่านค้นคว้า การเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ การฟังบรรยาย รายการวิทยุโทรทัศน์ สนทนาอภิปราย กิจกรรมการเรียนการสอน งานอดิเรก การเข้าชมนิทรรศการหรืองานประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ แต่ควรพิจารณาองค์ประกอบสำคัญดังนี้ ต้องมีความรู้และทักษะพื้นฐานอย่างเพียงพอในหัวข้อเรื่องที่ทำโครงงาน สามารถจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์-ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องได้ มีแหล่งความรู้เพียงพอที่จะค้นคว้าหรือขอคำปรึกษา มีเวลา/งบประมาณเพียงพอ มีความปลอดภัย
          
  2. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล รวมถึงจากการขอคำปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่จะช่วยให้ได้แนวคิดในการกำหนดขอบเขตของเรื่อง รวมทั้งความรู้เพิ่มเติม ในเรื่องที่ทำ จนสามารถใช้ออกแบบและวางแผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม โดยนักเรียนควรบันทึกสาระสำคัญไว้ด้วย นอกจากนี้อาจศึกษาจากผลงานรุ่นพี่ จาก www.เพื่อช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ รวมทั้งศึกษาพัฒนา จนเกิดเป็นแนวคิดใหม่ๆ มีประเด็นที่ต้องพิจารณาดังนี้
             - มูลเหตุจูงใจและเป้าหมายในการทำโครงงาน
             - วัตถุอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงเครื่องมือ ซอฟต์แวร์ที่ใช้
             - ความต้องการของผู้ใช้งาน คุณลักษณะของผลงาน(Requirement & Specification)
             - กลุ่มที่ทดลองใช้ และวิธีการประเมินผล
             - วิธีการพัฒนาโครงงานอย่างไร
             - ข้อสรุปของโครงงาน
             - ความแปลกใหม่ ความคิดสร้างสรรค์
             - แนวทางในการปรับปรุงหรือขยายการทดลองจากงานเดิม
          
  3. การจัดทำเค้าโครงของโครงงาน CAI ที่จะทำ จำเป็นต้องกำหนดกรอบแนวคิดและวางแผนการพัฒนาล่วงหน้าเพื่อคาดการความเป็นไปได้ของโครงงานฯ ขั้นตอนที่สำคัญคือ
             - ศึกษาค้นคว้าเอกสาร แหล่งข้อมูล นำมารวบรวม
             - วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดขอบเขต และลักษณะของโครงงานฯ
             - ออกแบบพัฒนา
             - เสนอเค้าโครงของโครงงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำและปรับปรุงแก้ไข
          
  4. การลงมือทำโครงงาน CAI เมื่อเค้าโครงได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนที่วางแผนไว้ดังนี้ เตรียมการ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบผลงานและแก้ไข อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาโครงงานในอนาคต
          
  5. การเขียนรายงาน รายละเอียดของการเขียนรายงาน เป็นการสื่อความหมายเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจแนวคิด วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้าข้อมูล ตลอดจนข้อสรุปและข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับโครงงานนั้น ในการเขียนควรใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย ชัดเจน กระชับ ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ต่อไปนี้

  การเขียนรายงาน โครงงาน CAI

  บทที่

  รายละเอียด

  1

  ส่วนนำ เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงงานฯ ซึ่งประกอบด้วย
  ชื่อโครงงานฯ
  ชื่อสาขาวิชาของโครงงานฯ
  ชื่อ-สกุล/เลขที่/ห้อง ผู้ทำโครงงานฯ
  ชื่อครูที่ปรึกษาโครงงาน
  คำขอบคุณ : ความช่วยเหลือ ความร่วมมือ จากบุคคล องค์กร ที่ช่วยให้โครงงานฯสำเร็จ
  บทคัดย่อ : อธิบายถึงที่มา - ความสำคัญของโครงงานฯ วัตถุประสงค์ วิธีดำเนินงาน และผลที่ได้ตลอดจนข้อสรุปต่างๆ อย่างย่อ(ประมาณ 250-400 คำ)

  2

  เป็นส่วนรายละเอียดของเนื้อหาโครงงานฯ ประกอบด้วย
  ที่มาและความสำคัญของโครงงานฯ
  วัตถุประสงค์ของโครงงานฯ
  ของเขตของโครงงานฯ

  3

  หลักการและทฤษฎี : เป็นส่วนสรุปข้อมูลที่ได้จากการศึกษาหาข้อมูลหรือหลักการ ทฤษฎี หรือวิธีการที่จำนำมาใช้พัฒนา ซึ่งรวมถึงการระบุผลงานของผู้อื่นที่นักเรียนนำมาเปรียบเทียบหรือพัฒนาเพิ่มเติมด้วย

  4

  วิธีดำเนินการ : อธิบายขั้นตอนการดำเนินงานโดยละเอียด ระบุปัญหาหรืออุปสรรค์ที่พบ วิธีการที่ใช้แก้ปัญหาพร้อมทั้งระบุวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทำงาน

  5

  ผลการศึกษา : นำเสนอข้อมูลหรือระบบที่พัฒนาได้ โดยอาจแสดงเป็นกราฟ ตาราง ข้อความ หรือแต่ละหน้าจอภาพ

  6

  สรุปและข้อเสนอแนะ : อธิบายผลสรุปที่ได้จากการทำงาน ถ้ามีการตั้งสมมติฐานควรระบุด้วยว่าข้อมูลที่ได้สนับสนุนหรือคัดค้านสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือยังสรุปไม่ได้ นอกจากนี้ยังควรกล่าวถึงการนำผลการทดลองหรือพัฒนาไปใช้ประโยชน์ อุปสรรค์ของการทำโครงงาน หรือ ข้อสังเกตที่สำคัญ ข้อผิดพลาดบางประการที่เกิดขึ้นจากการทำโครงงานฯ นี้ รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขหากจะมีผู้ศึกษาค้นคว้าในเรื่องทำนองนี้ต่อไปในอนาคตด้วย

  7

  ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงงานฯ : ระบุประโยชน์ที่นักเรียนได้รับการพัฒนาโครงงานฯ นั้น และประโยชน์ที่ผู้ใช้จะได้รับจากการนำเสนอผลงานของโครงงานไปใช้ด้วย

  8

  บรรณานุกรม : รวบรวมรายชื่อหนังสือ วารสาร เอกสาร และเว็บไซต์ต่างๆ ที่ผู้ทำโครงงานฯ ใช้ค้นคว้า หรืออ่านเพื่อศึกษาข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่นำมาใช้ประโยชน์ในการทำโครงงานฯ นี้

  9

  คู่มือการใช้งาน : หาโครงงานที่นักเรียนจัดทำเป็นการพัฒนาขึ้นใหม่ ให้ทำคู่มืออธิบายวิธีการใช้งานอย่างละเอียด ซึ่งประกอบด้วย
  ชื่อผลงาน
  ความต้องการของระบบคอมพิวเตอร์
  รายละเอียดของคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้รันผลงาน
  ความต้องการของซอฟต์แวร์
  แนะนำ วิธีการใช้งานแต่ละส่วน ความหมายแต่ละเมนู จำนวนแบบทดสอบเพื่อให้สามารถใช้งานได้ดีที่สุด

   

   

          6. การนำเสนอและการแสดงผลของโครงงาน เป็นการนำเสนอเพื่อแสดงออกถึงผลิตผลของความคิด ความพยายามในการทำงานที่ผู้ทำโครงงานได้ทุ่มเท และเป็นวิธีที่ให้ผู้อื่นได้รับรู้และเข้าใจในโครงงานนั้น ในการนำเสนอให้มีการรายงานแสดงผลงานผ่านสื่อต่างๆ ติดโปสเตอร์

   


  ให้คำปรึกษาการทำผลงานทางวิชาการและวิทยฐานะ 

  windows_pooh@hotmail.com  หรือ  0817510100


  จำนวนที่เข้าชม : 2745   [ คลิกขึ้นบน ]
   

    แสดงความคิดเห็น
  ชื่อ/อีเมลล์ :  สมาชิกระบบจะกรอกให้อัตโนมัติ
  ใส่รหัสยืนยัน
  ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
  อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
  ข้อความ :


  กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


   
  ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
      การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
      บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ช่วงเวลาและการเรียงลำดับเหตุการณ์
      การพัฒนาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์งานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
      บทคัดย่อ
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      รายงานการพัฒนาหนังสือนิทานส่งเสริมการอ่านและเขียนคาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ


  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา สอบครู ครูผู้ช่วย วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ
  ©Copyright 2015, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  |