เผยแพร่ผลงานระดับปฐมวัย-เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม เว็ปการศึกษา วิทยฐานะครู 1.10 plus

หน้าแรก

ข่าวครู

ปฏิทินกิจกรรม
กระดานสนทนาครู
บทความ สาระน่ารู้
ดาวน์โหลด
สมัครสมาชิกฟรี ๆ
สมาชิกทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
มุมวิทยฐานะครู
ภาพจากสมาชิกครู
Tag
เว็ปเพื่อนบ้าน
ติดต่อเรา
นำข่าวไปติดเว็ป

สมาชิกเว็บไซต์

หน้าล็อคอิน
Username :

Password
:

          ล็อคอินแบบถาวร

                  เมนูในระบบ

   
 • อัพเดทข่าวครูอาชีวศึกษา
 •  
 • อัพเดตข่าวชาว สพฐ
 •  
 • ข่าวประกาศจาก สพร.
 •  

   

  Custom Search

  เผยแพร่ผลงานวิชาการ วิทยฐานะครู

   


      เผยแพร่ผลงานระดับปฐมวัย
      พฤหัสบดี ที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 

  ผู้เขียน : nookai


  ให้คะแนนผลงานวิชาการนี้ :

  Blog หมายเลข 602 | คะแนน Rating: 1.5/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 32 votes)

  คำค้น : ผลงานวิชาการ: ผลงานกลุ่มสาระภาษาไทย: ผลงานวิชาการ

  ชื่อรายงาน                 การใช้หนังสือภาพภาษาถิ่นและภาษาไทยกลางเพื่อส่งเสริม   
                                    ความสามารถด้านการพูดภาษาไทยกลางของเด็กปฐมวัย
  ผู้รายงาน                   จงกลนี   ขันธิกุล
  ปีการศึกษา                2553
                                                                  บทคัดย่อ
                              
                 การใช้หนังสือภาพภาษาถิ่นและภาษาไทยกลาง เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดภาษาไทยกลางของเด็กปฐมวัยมีวัตถุประสงค์ 1.) เพื่อศึกษาความสามารถด้านการพูดภาษาไทยกลางของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ โดยใช้หนังสือภาพภาษาถิ่นและภาษาไทยกลางของเด็กปฐมวัย  2.) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการพูด ของเด็กปฐมวัยในด้านการพูดคำศัพท์  การพูดประโยคปากเปล่าและการพูดเล่าเรื่อง  ก่อนและหลังที่ได้รับการจัดกิจกรรม         เสริมประสบการณ์หนังสือภาพภาษาถิ่นและภาษาไทยกลางของเด็กปฐมวัย  ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ เด็กปฐมวัย ชาย – หญิง อายุระหว่าง 5 – 6  ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียน   ไตรมิตรสามัคคี ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2  ภาคเรียนที่ 2  จำนวน 15  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือหนังสือภาพภาษาถิ่นและภาษาไทยกลาง จำนวน12 เล่ม   แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้หนังสือภาพภาษาถิ่นและภาษาไทยกลาง จำนวน 36 แผน แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการพูด จำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ ค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(σ )
                 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า
                 1. ผลการศึกษาความสามารถ ด้านการพูดภาษาไทยกลางของเด็กปฐมวัย   ที่ได้รับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้หนังสือภาพภาษาถิ่นและภาษาไทยกลาง เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดของเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่  2 โรงเรียนไตรมิตรสามัคคี ในภาพรวมพบว่า  เด็กมีพัฒนาการหรือความสามารถ ด้านการพูดภาษาไทยกลางสูงขึ้น โดยก่อนการจัดประสบการณ์ โดยใช้หนังสือภาพภาษาถิ่นและภาษาไทยกลาง ส่งเสริมความสามารถด้านการพูด  มีค่าเฉลี่ยรวม  µ = 21.33, σ = 3.83 และหลังการจัดประสบการณ์ โดยใช้หนังสือภาพภาษาถิ่นและภาษาไทยกลาง ส่งเสริมความสามารถด้านการพูดของเด็กปฐมวัย มีค่าเฉลี่ยรวม µ = 35.13, σ = 3.70  
                 2. ผลเปรียบเทียบความสามารถก่อนและหลังการใช้หนังสือภาพภาษาถิ่นและภาษาไทยกลางเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนไตรมิตรสามัคคีในด้านการพูดคำศัพท์  การพูดประโยคและการพูดเล่าเรื่อง  แยกเป็นรายด้าน พบว่า  หลังการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือภาพภาษาถิ่นและภาษาไทยกลาง เพื่อส่งเสริมความสามารถ ด้านการพูดภาษาไทยกลางของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่  2 ความสามารถด้านการพูดสูงขึ้นทั้ง  3  ด้าน ดังต่อไปนี้
                     ด้านที่  1  ด้านการพูดคำศัพท์ภาษาไทยกลาง ก่อนการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือภาพภาษาถิ่นและภาษาไทยกลาง เพื่อส่งเสริมความสามารถมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ µ  = 7.67,
  σ = 1.35  และหลังการจัดประสบการณ์ โดยใช้หนังสือภาพภาษาถิ่นและภาษาไทยกลาง เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดภาษาไทยกลาง  µ = 12.47,  σ = 0.92
                     ด้านที่  2  ด้านการพูดประโยคภาษาไทยกลางก่อนการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือภาพภาษาถิ่นและภาษาไทยกลาง เพื่อส่งเสริมความสามารถ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  µ = 7.13,
  σ = 1.25 และหลังการจัดประสบการณ์ โดยใช้หนังสือภาพภาษาถิ่นและภาษาไทยกลาง เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดภาษาไทยกลาง  µ = 11.60,  σ = 1.45
                     ด้านที่  3  ด้านการพูดเล่าเรื่องภาษาไทยกลางก่อนการจัดประสบการณ์ โดยใช้หนังสือภาพภาษาถิ่นและภาษาไทยกลาง เพื่อส่งเสริมความสามารถ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ µ = 6.53,
  σ = 1.36 และหลังการจัดประสบการณ์ โดยใช้หนังสือภาพภาษาถิ่นและภาษาไทยกลาง เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดภาษาไทยกลาง  µ = 11.07,  σ = 1.53
  จำนวนที่เข้าชม : 1352   [ คลิกขึ้นบน ]
   

    แสดงความคิดเห็น
  ชื่อ/อีเมลล์ :  สมาชิกระบบจะกรอกให้อัตโนมัติ
  ใส่รหัสยืนยัน
  ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
  อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
  ข้อความ :


  กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


   
  ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
      การพัฒนาแบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา สาระการเรียนรู้ปฐมวัย เรื่อง สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก ชั้นอนุบาลปีที่ 2
      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เซต
      บทคัดย่อ
      การประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานของโรงเรียนวัดโพธินิมิตร สำนักงานงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
      การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาศิลปะ
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน (ว30101)
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน (ว30101)
      รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุด เรียนสนุกยุคไร้พรมแดน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม


  Krupunmai.com: ข่าวการศึกษา สอบครู ครูผู้ช่วย วิทยฐานะครู ความรู้สำหรับครู เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ
  ©Copyright 2015, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

  |