ซัมซุง เปิดรับสมัครห้องเรียนแห่งอนาคตปีที่ 4

KRUPUNMAI SHARE

 เปิดรับห้องเรียนแห่งอนาคต ปีที่ 4: บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เปิดรับสมัครโรงเรียน เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Samsung Smart Learning Center "ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต" ปีที่ 4 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 11 มีนาคม 2559 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับเด็กและเยาวชนไทยทั่วประเทศ ด้วยการสนับสนุน นวัตกรรมพร้อมด้วยองค์ความรู้ "ห้องเรียนแห่งอนาคต" ให้ผู้บริหาร ครู ให้สามารถก้าวข้ามข้อจำกัด ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนในรูปแบบใหม่ ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการแล้ว 41 แห่ง
          โดยโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถดูรายละเอียดโครงการและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.samsungslc.org และส่งเอกสาร (จำนวนไม่เกิน 20 หน้าA4) มาที่ โครงการ ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต เลขที่ 20 อาคารบุปผจิต ชั้น 11 ห้อง A2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 หรือ Email:contact@samsungslc.org ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2559 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-633-9950 และ 083-540-8445 แฟกซ์ 02-633-9951

เปิดโลกห้องเรียนแห่งอนาคต ปีที่ 4

ที่มา

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ผลักดันให้โลกยุคใหม่เกิดความเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ โอกาสการเข้าถึงข้อมูลและสร้างความรู้ที่ขยายขอบเขตขึ้นทบเท่าทวีคูณ การก่อเกิดของธุรกิจใหม่ การสร้างมูลค่าและการพัฒนาเศรษฐกิจแบบใหม่  ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอัตราเร่งนี้ส่งผลกระทบถึงการมองอนาคต และเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ไปอย่างสิ้นเชิง

นักการศึกษาตั้งคำถามกับการจัดการศึกษาที่ผ่านมาว่าอาจจะไม่ตอบโจทย์โลกศตวรรษใหม่ได้ หลายประเทศในฝั่งตะวันตกเปลี่ยนมาวัดผลนักเรียนจากผลงานที่สร้าง มากกว่าความรู้ที่ได้จากตำรา และเปลี่ยนมาจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเน้นที่ความรู้ ภายใต้แนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อศตวรรษใหม่ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนา “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” (21st Century Skills) โดยผสมผสานเชื่อมโยงความรู้ทางวิชาการเข้ากับทักษะสำคัญที่เด็กจำเป็นต้องพัฒนา ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills – 4Cs) ทักษะชีวิตและการทำงาน (Life and Career Skills)  ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) ที่จะทำให้เด็กมีความสามารถในการสื่อสาร การแก้ปัญหา การคิดในเชิงวิพากษ์ เพื่อพร้อมที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในโลกแห่งอนาคต

ในประเทศไทย แม้จะมีการริเริ่มเผยแพร่แนวคิดนี้มาในระยะหนึ่ง รวมถึงมีนักการศึกษา ที่เริ่มขับเคลื่อนให้เกิดการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียนอยู่บ้าง แต่ก็ยังทำได้ในขอบเขตที่จำกัด

นับตั้งแต่ปี 2556  บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ผู้นำนวัตกรรมระดับโลก ภายใต้แบรนด์ “ซัมซุง” จึงได้ริเริ่มโครงการ Samsung Smart Learning Center “ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต ” โดยมีเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับเด็กและเยาวชนไทยทั่วประเทศ ด้วยการสร้างนวัตกรรม “ห้องเรียนแห่งอนาคต” Samsung Smart Learning Center พร้อมด้วยการสนับสนุนองค์ความรู้ให้ผู้บริหาร ครู ให้สามารถก้าวข้ามข้อจำกัด ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน สู่การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิผล ปัจจุบันมีโรงเรียนต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการแล้ว 41 แห่ง โดยการดำเนินโครงการที่ผ่านมานอกจากการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับเด็ก ยังเกิดต้นแบบการจัดการเรียนการสอนแบบรูปแบบใหม่อีกด้วย

เพื่อสานต่อความตั้งใจดังกล่าว ในปี 2559 ซัมซุง จึงได้ดำเนินโครงการ Samsung Smart Learning Center  ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคตต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อขยายผลการดำเนินโครงการต่อเนื่องในการสร้างห้องเรียนแห่งอนาคต Samsung Smart Learning Center และขับเคลื่อนให้เกิดการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบใหม่ในการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับโรงเรียนที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการ

สำหรับซัมซุง เราเชื่อว่า การค้นพบ ​(Discovery) เป็นรากฐานที่ทำให้มนุษยชาติก้าวไปข้างหน้า  ในทุกประเทศที่เราดำเนินธุรกิจ เรามีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ที่จะสนับสนุนการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการ “ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต” (Samsung Smart Learning Center) เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เราคาดหวังว่าจะเป็นต้นแบบของการจัดการเรียนการสอนที่สามารถขยายผลสู่วงกว้าง เปิดโลกให้เด็กและเยาวชนค้นพบศักยภาพของตนเอง เห็นพลังของเรียนรู้ เกิดแรงบันดาลใจ พัฒนาตน ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

วัตถุประสงค์

 1. สร้างพลังการเรียนรู้และพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่เข้าร่วมโครงการ

 2. จุดประกายและเติมเต็มองค์ความรู้ผู้บริหารและครู ให้สามารถปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนในโรงเรียนตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 3. รวบรวมและพัฒนาองค์ความรู้ตามแนวทางการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ในบริบทของประเทศไทยเพื่อขยายผล แนวคิด วิธีการและแนวปฏิบัติไปยังโรงเรียนทั่วประเทศ

ห้องเรียนแห่งอนาคต

Samsung Smart Learning Center

Samsung Smart Learning Center คือแนวคิดห้องเรียนแห่งอนาคต ซึ่งนำความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการเรียนรู้  และใช้กระบวนการเรียนการสอน ที่ผู้เรียนสามารถค้นคว้าข้อมูลจากฐานข้อมูลที่หลากหลาย ทำงานร่วมกับผู้อื่น ในสหสาขาวิชา เพื่อค้นหาคำตอบ สร้างการค้นพบ รวมถึงสร้างสื่อ เพื่อแบ่งปันการค้นพบและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น

 

กลุ่มเป้าหมาย

 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ในโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

 2. ผู้บริหารและครู จากโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

แนวทางการดำเนินการ

ในปี 2559 โครงการ Samsung Smart Learning Center ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต มีเป้าหมายการดำเนินโครงการในโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่าย ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต ในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยแบ่งจังหวะก้าวการดำเนินโครงการ เป็น 3 ช่วง ได้แก่

1.จุดประกายความคิด

จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ ‘ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต’ ให้กับตัวแทนนักเรียนแกนนำ คุณครู และผู้บริหาร เพื่อจุดประกายความคิด เสริมพลังความมุ่งมั่นให้เห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 รวมทั้งสนับสนุนทักษะที่สำคัญและจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ Problem-based Learning เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

2. สร้างพลังการเรียนรู้

จากการจุดประกายความคิด โครงการฯ สนับสนุนให้นักเรียนและคุณครูได้ ฝึกฝนการคิดวิเคราะห์ การค้นคว้า จัดการข้อมูล การสื่อสารผ่านการใช้สื่อดิจิทัล แต่ละโรงเรียนจะมีการจัดตั้งชมรม Samsung Discovery Club เพื่อขยายผลและเปิดโอกาสให้สมาชิกในโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โดย โครงการฯ จะเปิดโอกาสให้สมาชิกของชมรมและคุณครูท่านอื่นๆในโรงเรียน ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการแต่ละแห่งด้วย

3. ค้นพบประสบการณ์ใหม่

ซัมซุงมอบอุปกรณ์สำหรับการจัดตั้ง Samsung Smart Learning Center ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่ เป็นพื้นที่ทำกิจกรรม Samsung Discovery Club ในการดำเนินโครงการยังสนับสนุนให้เด็กๆได้ทำโครงการในโรงเรียน (In-school Project) และแสดงนิทรรศการผลงาน ในกิจกรรม Samsung Discovery Day อุปกรณ์ในนวัตกรรมศูนย์การเรียนรู้ Samsung Smart Learning Center และแนวทางในการดำเนินโครงการในโรงเรียน จะเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เด็กๆ ได้ค้นพบประสบการณ์ใหม่ที่จะช่วยสร้างพลังการเรียนรู้ พัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills – 4Cs) ทักษะชีวิตและการทำงาน (Life and Career Skills) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) และจะทำให้นักเรียนจะเพิ่มความสามารถในการสื่อสาร การแก้ปัญหา การคิดในเชิงวิพากษ์ อันเป็นเป้าหมายของการทำโครงการ

Board-sslc-teacher

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

คุณสมบัติโรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการ

 1. เป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 2. เป็นโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนรวม 700 คนขึ้นไป

 3. โรงเรียนมีห้องหรือพื้นที่ที่เหมาะสมกับการจัดตั้ง “ห้องเรียนแห่งอนาคต” Samsung Smart Learning Center และพร้อมให้ใช้งานตามเงื่อนไขโครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ

 4. ผู้บริหารมีความพร้อมที่จะดำเนินโครงการและสนับสนุนการใช้ “ห้องเรียนแห่งอนาคต” Samsung Smart Learning Center ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนในโรงเรียนและสามารถนำไปใช้เพื่อ พัฒนาการ เรียนการสอน

 5. ทางโรงเรียนต้องมีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาหลักประจำโครงการ 2 ท่าน ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนทุกกิจกรรมของโครงการ และมีเวลาในการดำเนินโครงการ ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต ตลอดระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม (ตามที่ได้ระบุชื่อในเอกสารแสดงความประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการ) และมีผู้ดูแลรับผิดชอบชุดอุปกรณ์สื่อดิจิทัล ที่ได้รับมอบจากซัมซุง

 6. โรงเรียนที่สนใจหรือมีคุณครูที่สนใจการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ Problem Based Learning จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 7. ถ้าโรงเรียนสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต มี Wi-Fi จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับโครงการ

 8. ทางโรงเรียนต้องพร้อมที่จะดำเนินกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อให้โครงการได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกในชุมชน

 9. ทางโรงเรียนต้องพร้อมที่จะเป็นต้นแบบและสามารถเปิดโอกาสให้โรงเรียนอื่นๆ สามารถมาดูงานตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการเรียนการสอนตามแนวคิดทักษะใหม่แห่งศตวรรษที่ 21 ต่อไปในอนาคต

สถานที่ติดต่อ และส่งใบสมัคร

โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Samsung Smart Learning Center ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต ปีที่ 4 สามารถส่งเอกสารแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการ และใบสมัคร(จำนวนไม่เกิน 20 หน้าA4) มาได้ที่ โครงการ ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต บริษัท สยามเมนทิส จำกัด เลขที่ 20 อาคารบุปผจิต ชั้น 11 ห้อง A2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 หรือ Email : contact@samsungslc.org ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2559 (สำหรับการส่งเอกสารทางไปรษณีย์พิจารณาวันจากตราประทับของสำนักงานไปรษณีย์ต้นทาง) สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.samsungslc.org หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-633-9950 Fax 02-633-9951 และ 083-540-8445

cover-sslc-2004-text01

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยเด็กและเยาวชน

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @