สพฐ. ทบทวนการซื้อหนังสือเรียนจากองค์การค้าของคุรุสภา

KRUPUNMAI SHARE

"นิติกร"ชี้ต้องแข่งขันเสรีและเป็นธรรม/ป้องกันฟ้องร้องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตามที่ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เห็นชอบให้องค์การค้า ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ ศึกษา (สกสค.) ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูสถานะองค์การค้าฯ ตามที่นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ ประธานคณะทำงานของ รมว.ศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานกำหนดแนวทางการประเมินประสิทธิภาพและติดตามการดำเนิน งานองค์การค้าฯ เสนอมาว่าขอให้สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่จะจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 พิจารณาหนังสือขององค์การค้าฯ เป็นลำดับแรก พร้อมกันนี้ได้สั่งการให้ สพฐ.ทำหนังสือเวียนแจ้งไปยังโรงเรียนในสังกัดทั่วประเทศแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เป็นการกีดกันทางการค้าทางโรงเรียน จะซื้อหนังสือจากสำนักพิมพ์เอกชนส่วนหนึ่งก็ได้ เพราะ ศธ.ไม่ได้ห้าม เพียงแต่ขอให้พิจารณาสนับสนุนขององค์การค้าฯ เป็นเจ้าแรก ซึ่งคงไม่ผิดและให้ยึดประโยชน์ที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ อีกทั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน ก็วินิจฉัยมาแล้วว่าทำได้ไม่ขัด พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่ให้มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมนั้น

ล่าสุด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา(สวก.) สพฐ. ได้สรุปข้อมูลพร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณา กรณีสมาคมผู้ผลิตและจำหน่ายสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้มีหนังสือถึง สพฐ.ขอความชัดเจนเกี่ยวกับการจัดซื้อหนังสือเรียน โดยขอให้สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) สพฐ.พิจารณาเอกสาร ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และเสนอแนะแนวทางการตอบข้อซักถาม ของสมาคมผู้ผลิตและจำหน่ายสื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษา และ สตง.รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าอีกว่า เมื่อวันที่ 10 ก.พ.59 ที่ผ่านมา สพร.กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมาย ได้ รายงานการพิจารณาดังกล่าวมายัง สวก.และได้เชิญสำนักการคลังและสินทรัพย์(สคส.) สพฐ. สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สนผ.) สพฐ. มาประชุมร่วมกัน และมีความเห็นว่าให้ทบทวนข้อความที่ว่า "ให้พิจารณาสนับสนุนต่อองค์การค้าฯ เป็นอันดับแรก" โดยที่ประชุมมีมติว่า เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ป้องกันการฟ้องร้องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เห็นควรทบทวนและพิจารณาข้อความดังกล่าว ประกอบหนังสือ สพฐ.ที่ ศธ.04006/ว 2107 ลงวันที่ 24 ธ.ค.58 ซึ่งได้แจ้งไปยังเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว

อนึ่ง หนังสือลงวันที่ 24 ธ.ค.58 ลงนามโดยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) ได้มีหนังสือไปยัง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ใจความว่า ตามที่ รมว.ศึกษาธิการ เห็นชอบแนวทางให้สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ที่ต้องซื้อหนังสือแบบเรียนให้พิจารณาสนับสนุนต่อองค์การค้าฯ เป็นลำดับแรก ทั้งนี้ มิใช่เป็นการผูกขาดให้แก่องค์การค้าฯ เพียงรายเดียว แต่ควรให้เกิดการแข่งขันด้วย โดยโรงเรียนสามารถดำเนินการเลือกซื้อต่อเอกชนรายอื่นได้ หากเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง โดยต้องให้ประหยัดงบประมาณ และให้องค์การค้าฯ พัฒนาการบริการในทุกด้าน รวมทั้งการจัดส่งต้องให้สอดคล้องกับห้วงเวลาใช้งานของสถานศึกษา ทั้งนี้ ขอให้สถานศึกษาดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและวิธีปฏิบัติด้วย

ที่มา  http://www.siamrath.co.th/web/?q=%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%90%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AF

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

15 มี.ค.นี้ คุรุสภาเริ่มใช้ข้อบังคับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหม่

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @